dnes je 28.5.2024

Změny v agenturním zaměstnávání od 1. 1. 2024Garance

18.1.2024, Mgr. Michal Vrajík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tak trochu v pozadí zájmu za transpoziční novelou zákoníku práce byla Parlamentem České republiky schválena novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „ZZ”), která byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 408/2023 a nabyla…

Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 6. částGarance

19.10.2023, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mají pro zaměstnávání lidí právními předpisy uloženu celou řadu povinností, avšak pouze v případě dopuštění se těch pochybení, která jsou označena za přestupky  (dříve nazývané správní delikty), hrozí zaměstnavatelům pokuty a další související…

Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 5. částGarance

19.8.2023, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

V další části seriálu o přestupcích, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí, se zaměříme na vybrané prohřešky v oblasti zaměstnanosti a na to, jak postupovat, aby k nim nedocházelo.…

Nekolidující zaměstnání a nárok na podporu v nezaměstnanostiGarance

17.4.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Několik poznatků z kontrolní činnosti orgánů inspekce práceGarance

3.3.2023, Mgr. Dalibor Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto příspěvku představím čtenářům Zpravodaje některé poznatky z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce. Dozvíte se, jaká nejčastější porušení pracovněprávních předpisů byla na základě kontrol zjištěna. Vycházím kromě jiného i z Roční souhrnné zprávy o…

Aplikace kurzarbeitu v praxiGarance

18.8.2021, Mgr. Jan Vácha, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly prováděné orgány inspekce práce, jejich charakteristika a průběhGarance

17.6.2021, Mgr. Dalibor Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Asi málokterý zaměstnavatel by si dovolil prohlásit, že nemá určité obavy z toho, že u něho bude ze strany některého z kontrolních orgánů provedena kontrola. Zaměstnavatelé totiž často kromě možného strachu z výsledku kontroly, resp. z možného zjištění, že…

Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty - Finanční kompenzace státemGarance

3.4.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Splnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením odvodem do státního rozpočtuArchiv

3.2.2020, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zaměstnavatel nenaplní povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením ani náhradním plněním, je povinen provést odvod do státního…

Kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu aneb zamyšlení nad § 136 zákona o zaměstnanostiGarance

16.10.2019, Mgr. Dalibor Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byť povinnost zaměstnavatelů mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu upravená v ust. § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZ”), byla zaměstnavatelům stanovena již…

Hlášení na úřad práce - informační kartaGarance

22.7.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informační povinnost zaměstnavatele podle zákona o zaměstnanostiGarance

13.6.2019, Ing. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2018Archiv

8.2.2019, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o zaměstnanosti ukládá každému zaměstnavateli, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu jeho zaměstnanců, který činí 4 %. Tato…

Odměna za práci v komisi a vliv na evidenci u úřadu práceGarance

17.1.2019, Ing. Antonín Daněk, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatek ke smlouvě o výkonu funkceArchiv

19.4.2017, JUDr. Dušan Drb, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení povinného podílu osob se zdravotním postiženímArchiv

22.2.2017, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v zákoníku práce a v zákoně o zaměstnanosti od 1. 10. 2015Garance

24.9.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 10. 2015 nabudou účinnosti novely dvou právních předpisů významných též pro práci personalistů. Zákonem č. 203/2015 Sb. bude změněn zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím zákona č. 205/2015 Sb. dozná změn…

Povinnost mít kopie dokladů v místě pracovištěArchiv

5.12.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 136 zákona o zaměstnanosti musí mít zaměstnavatel v místě pracoviště v kopii doklad prokazující existenci pracovněprávního vztahu. Pokud je zaměstnavatel velkou firmou (nad 500 zaměstnanců) a má dva závody v jednom místě vzdálené cca…

Švarcsystém a jeho kontrolaArchiv

4.10.2012, JUDr. David Kahan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek má za úkol popsat některá základní úskalí pojmových znaků nelegální práce v podobě tzv. „švarcsystému” a seznámit čtenáře s relevantní judikaturou zejména k zákonu o zaměstnanosti vztahující se k této otázce. V neposlední řadě je třeba…

Krátce o „kurzarbeitu" po českuArchiv

30.9.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu” je určen k udržení zaměstnanosti a posílení odborných znalostí zaměstnanců. Realizován bude od poloviny září 2012 až do 31. srpna 2015 s tím, že vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. června 2015.…

Kontrola ze strany inspektorátu práce - Přehled práv a povinností zaměstnavatele a inspektoraGarance

14.8.2012, JUDr. David Kahan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem tohoto článku je poskytnout základní informace o situaci, kdy k zaměstnavateli přijde kontrola oblastního inspektorátu práce (dále jen „inspektorát práce”). V takových případech je dobré vědět, jaké právo zaměstnavateli náleží a jaké…

Poznámky k novele zákona o zaměstnanostiArchiv

4.4.2012, JUDr. David Kahan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. ledna 2012 a 5. ledna 2012 nabyly účinnosti novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti” či ZoZ), přičemž došlo k některým zásadním změnám oproti stávající úpravě. Některá…

Změny na úseku zahraniční zaměstnanosti v roce 2012Archiv

8.2.2012, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci vymezení některých pojmů je v zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti”), nově zpřesněn pojem nelegální práce. Za nelegální práci se mimo jiné považuje výkon závislé práce…

Zákon o Úřadu práceGarance

6.4.2011, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. března 2011 proběhlo v Poslanecké sněmovně hlasování o zákonu o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, vráceném prezidentem republiky. Poslanecká sněmovna setrvala na původním návrhu zákona a schválila jej. Zákon o…

Nejdůležitější změny připravované novely zákona o zaměstnanostiArchiv

3.11.2010, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda České republiky schválila dne 22. září 2010 svým usnesením č. 672 návrh novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V následujícím příspěvku Vás upozorníme na nejdůležitější změny, které tato navrhovaná novela v případě svého schválení…

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2010Archiv

27.1.2010, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009 se projeví v aplikaci zákona o zaměstnanosti a v poskytování dávek, příspěvků, náhrad a odvodů od 1. ledna 2010. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí…

Společensky účelné pracovní místo a příspěvek na zapracováníArchiv

24.4.2009, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ptala se u nás na práci paní, které je 52 let a je vedena v evidenci úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání. Řekla nám, že pokud ji zaměstnáme, bude nám úřad práce refundovat její mzdu a poskytne nám dotaci na její zapracování. Za jakých podmínek…

ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI OD 1. 1. 2009Archiv

5.1.2009, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oblast právních vztahů, které vznikají na úseku zaměstnanosti, je upravena zejména zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti dnem 1. října 2004. V průběhu tříleté účinnosti zákona se ukázalo, že na některé problémy na trhu…

Zaostřeno na agenturní zaměstnáníArchiv

13.10.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 10. 2004, kdy se stalo součástí našeho právního řádu, nabývá agenturní zaměstnávání stále většího významu. To s sebou nese jak pozitiva, tak některé negativní stránky, na které je třeba reagovat mj. účinnější kontrolou nebo adekvátní změnou…

PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNAVATELŮM A OSVČ PODLE ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTIArchiv

7.5.2008, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úřady práce poskytují příspěvky na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti na základě žádosti zaměstnavatele nebo uchazeče o zaměstnání, který se rozhodl stát osobou samostatně výdělečně činnou. O poskytnutí příspěvku v rámci aktivní…

Nekolidující zaměstnáníArchiv

10.4.2008, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřebovali bychom zaměstnat na dobu určitou jednoho pracovníka, který je v současné době vedený v evidenci úřadu práce a je mu vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Víme, že je možné i v této situaci pracovníka zaměstnat maximálně na poloviční…

Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a celní úřadyArchiv

1.4.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doslechla jsem se, že nějaké kompetence ve vztahu ke kontrole dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů mají také celní úřady. Pokud je to pravda, které to…

Podjatost inspektora kontrolního orgánuArchiv

1.2.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakým způsobem máme postupovat, pokud bychom měli pochybnost o nezaujatosti inspektora orgánu inspekce práce, který k nám má přijít na kontrolu dodržování povinností vyplývajících z…

Změna zákona o zaměstnanosti v důsledku daňové reformyArchiv

6.12.2007, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtu, ve své části třicáté šesté s účinnosti od 1. ledna 2008 novelizuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti). Cílem mého příspěvku…

Uložení pokuty formou tzv. příkazuArchiv

2.12.2007, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dozvěděla jsem se, že orgány inspekce práce mohou při porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů uložit zaměstnavateli pokutu i formou tzv. příkazu. Co to znamená a jaké jsou odlišnosti od „klasického“ správního řízení o uložení…

Kontrola ze strany úřadu práce a zdravotní průkazArchiv

13.11.2007, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud kontrolní pracovníci úřadu práce při kontrole nelegálního zaměstnávání (popř. inspektoři jiných orgánů kontroly) vstupují v rámci kontroly do potravinářského provozu, musí se prokázat tzv. zdravotním …

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění povinného podílu za rok 2006Archiv

22.1.2007, JUDr. Zdeňka Leiblová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením má podle § 81 zákona o zaměstnanosti (dále jen „ZZ”) každý zaměstnavatel, pokud zaměstnává více než 25 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu…

Nahrávám...
Nahrávám...