dnes je 23.7.2024

Input:

111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 26. dubna 1994
o silniční dopravě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
38/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění
304/1997 Sb.
(k 1.4.1998)
mění, doplňuje
304/1997 Sb.
(k 1. 1. 2000)
Vkládá § 4a
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 34 odst. 1 a 4, změna v § 35 a v § 36 odst. 1
150/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění (80 novelizačních bodů)
361/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 21 ruší odst. 5, v § 40b ruší odst. 1, přečísl. odstavců
ÚZ 1/2001 Sb.
 
 
175/2002 Sb.
(k 9.5.2002)
mění § 18a, § 22 odst. 5
175/2002 Sb.
(k 1.12.2002)
mění § 23
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
§ 2 odst. 20, § 19a odst. 1, § 19b odst. 1 a 3, § 19c odst. 1, § 34 odst. 1 a 4, § 35 odst. 1, vkládá nový § 40c
577/2002 Sb.
(k 30.12.2002)
mění § 4a odst. 5, § 11 odst. 2, § 40b odst. 2 a odst. 3
103/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 19 novelizačních bodů
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 10 novelizačních bodů
1/2005 Sb.
(k 3.1.2005)
v § 2 odst. 19 ruší věty, v § 12 odst. 3 písm. a) nahrazuje slova, v § 19a odst. 1 ruší větu, v § 19b odst. 6 ruší slova, ruší § 40c
229/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
9 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
229/2005 Sb.
(k 16.12.2006)
vkládá nové §§ 34b a 34c
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 37 nové znění odst. 2
411/2005 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 2 vkládá nový odst. 16
226/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 20 novelizačních bodů
374/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 9 odst. 2 písm. d)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 5 odst. 5, § 21 odst. 6, 8 a 9
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 6 ruší odst. 7 a následně i 8 a 9; nová přechodná ustanovení
250/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 18a
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 1 odst. 2 vkládá slova
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 18a odst. 1 písm. c) a § 18a odst. 2 písm. c)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 35 odst. 7
194/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 2, § 4a odst. 1, § 12, § 17 odst. 5, § 18 písm. e), § 34 odst. 1, § 42 odst. 2; ruší § 19 až 19c; vkládá nový § 40c
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění, celkem 73 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
102/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění, celkem 44 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 21e odst. 1, § 34, § 35, § 41 odst. 2
304/2017 Sb.
(k 4.10.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
304/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 9a
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění ustanovení § 3 odst. 2 písm. a), které bylo zrušeno, viz zák. č. 337/2020 Sb. - změna neprovedena
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
115/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem 155 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
337/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění, celkem 66 novelizačních bodů
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 34 odst. 3 a § 35c odst. 2 písm. b); nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 34c
418/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 36; nové přechodné ustanovení
217/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění, celkem k datu 90 novelizačních bodů
217/2022 Sb.
(k 21.8.2023)
vkládá v § 33f nový odst. 5
217/2022 Sb.
(k 1.2.2023)
mění § 3, § 21c, § 27, § 33a, § 34b, § 35, § 38a a § 41
166/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 9 odst. 2 písm. c)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie35) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie13) a upravuje podmínky provozování silniční dopravy motorovými vozidly (dále jen „vozidlo”) prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakož i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku.
(2)  Ustanovení § 22 a 23 včetně souvisejících ustanovení o státním odborném dozoru a o pokutách se vztahují na veškerou silniční dopravu nebezpečných věcí (za účelem podnikání i za jiným účelem) po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu s výjimkou dopravy těchto věcí prováděné ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory při plnění vlastních úkolů.
(3)  Ustanovení § 26 až 33 včetně souvisejících ustanovení o státním odborném dozoru a o pokutách se vztahují na veškeré provozování mezinárodní silniční dopravy (za účelem podnikání i za jiným účelem) s výjimkou dopravy prováděné ozbrojenými silami při plnění vlastních úkolů.
(4)  Ustanovení o státním odborném dozoru a správním trestání se vztahují i na dodržování a prokazování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku při přepravě prováděné za jiným účelem než k podnikání v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d) .
§ 2
Základní pojmy
(1)  Silniční doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (linková osobní doprava, kyvadlová doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a věcí (nákladní doprava) vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu.
(2)  Silniční doprava pro vlastní potřeby je doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních právních předpisů1) a při níž nedochází ke vzniku závazkového vztahu, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.
(3)  Silniční doprava pro cizí potřeby je doprava, při níž vzniká mezi provozovatelem silniční dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, závazkový vztah, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.
(4)  Dopravce je fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu. Tuzemský dopravce je dopravce, který provozuje silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese1) nebo silniční dopravu pro vlastní potřeby k zajištění své podnikatelské činnosti vykonávané na základě živnostenského nebo jiného oprávnění uděleného podle zvláštního právního předpisu orgánem České republiky. Podnikatel v silniční dopravě je tuzemský dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřeby.
(5)  Vnitrostátní silniční doprava je doprava, kdy výchozí místo, cílové místo a celá dopravní cesta leží na území jednoho státu. Za vnitrostátní silniční dopravu se rovněž považuje doprava, kdy výchozí místo a cílové místo leží na území jednoho členského státu Evropské unie nebo
Nahrávám...
Nahrávám...