dnes je 23.7.2024

Input:

133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně, ve znění účinném k 22.3.2024

č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně, ve znění účinném k 22.3.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. prosince 1985
o požární ochraně
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
425/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
mění
40/1994 Sb.
(k 1.4.1994)
mění, doplňuje
203/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
ÚZ 91/1995 Sb.
 
 
163/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění, doplňuje nové § 57b a 57c
71/2000 Sb.
(k 3.4.2000)
mění § 32 odst. 1 písm. c)
237/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění - celkem 109 novelizačních bodů, též ruší oddíl třetí části druhé, část třetí, § 94, § 96 a 101a
ÚZ 67/2001 Sb.
 
 
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, též ruší § 28 a vkládá § 89a (17 novelizačních bodů)
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 90 nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 24 ruší slova v odst. 2 a vkládá odst. 3; mění § 31 odst. 3, § 95 a § 99, nová přechodná ustanovení
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 77 odst. 2
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 20 odst. 1 písm. a), § 85 písm. a)
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění v § 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) a c)
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 31
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 82, § 83 a § 84
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 29 odst. 1 písm. f), § 30 písm. d) a § 97
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 31 odst. 2, § 36 odst. 3, § 76 odst. 1 písm. i) a § 76 odst. 7
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
229/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění, celkem 14 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7, § 24, § 31, § 32 a § 95
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění; nová přechodná ustanovení
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 17 odst. 3 písm. a) a § 78 odst. 1 písm. f)
415/2021 Sb.
(k 1.12.2021)
mění § 26, § 31, § 95, § 99, § 101; vkládá § 8, § 9 a v části druhé oddíl třetí
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 8 a § 31
54/2024 Sb.
(k 22.3.2024)
mění § 31 odst. 1 písm. c a vkládá § 69c
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.
(2)  Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.
ČÁST PRVNÍ
POVINNOSTI MINISTERSTEV A JINÝCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ, PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY
Oddíl první
Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů a fyzických osob
§ 2
Obecná ustanovení
(1)  Ministerstva a jiné státní orgány a právnické osoby, jakož i fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikající fyzické osoby”) zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany (dále jen „předpisy o požární ochraně”) jako nedílnou součást své řídicí, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky.
(2)  Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.
§ 3
Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů
(1)  Ministerstva a jiné státní orgány v rozsahu své působnosti spolupracují s Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo”) při zpracovávání koncepce rozvoje požární ochrany a ve vztahu k právnickým osobám, které řídí, plní další úkoly na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona.
(2)  Ministerstva a jiné státní orgány plní obdobně povinnosti uložené jinak tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.
§ 4
Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
(1)  Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií
a)  bez zvýšeného požárního nebezpečí,
b)  se zvýšeným požárním nebezpečím,
c)  s vysokým požárním
Nahrávám...
Nahrávám...