dnes je 23.7.2024

Input:

133/2000 Sb., Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění účinném k 1.1.2025

č. 133/2000 Sb., Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2000
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 17 novelizačních bodů
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
mění 46 novelizačních bodů
ÚZ 302/2004 Sb.
 
 
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 18 ruší věty první a druhou
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 17e odst. 6 nahrazuje slova
68/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
mění § 6a písm. a) bod 7, § 10 odst. 3 a 4, vkládá v § 7 písm. c) nový bod 6
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 3 odst. 2, 3 a 4, § 6a, § 7
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění § 1 odst. 1 písmeno b), § 15 písm. e), vkládá v § 3 odst. 4 písm. u)
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění v § 1 odst. 1 písm. c), v § 3 odst. 4 a vkládá odst. 9, v § 7 písm. e), v § 14 písm. c) a d), v § 15 písm. f), v § 16 písm. d)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2008)
před nabytím účinnosti novely ustanovení zrušena - změna neprovedena
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění 35 novelizačních bodů
239/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění, celkem 26 novelizačních bodů
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 14 písm. d) vkládá nový bod 5
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá slova v § 14 písm. d) bodě 3, § 16 písm. e), § 17a
ÚZ 391/2008 Sb.
 
 
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 3 odst. 3 písm. g), § 3 odst. 4 písm. g), § 6 písm. a); vkládá v § 8 odst. 12 a § 10b
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena; viz zákon č. 306/2009 Sb.
227/2009 Sb.
(k 24.7.2009)
v § 10b vkládá odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění; nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 17e
ÚZ 258/2010 Sb.
 
 
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění, celkem 52 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 22 odst. 1 písm. d)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 8 odst. 4 a § 8b odst. 4
494/2012 Sb.
(k 15.1.2013)
mění § 3 odst. 3, § 3a odst. 2, § 4, § 4a, § 5, § 6, § 8 odst. 3
186/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3a odst. 3
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 24 novelizačních bodů
312/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 8 odst. 17 a § 22d
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 24
15/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 písm. d) a § 19 odst. 1
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 76 novelizačních bodů
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 8 odst. 4, § 8b odst. 4, § 10 odst. 12, § 10b odst. 3
456/2016 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 3 odst. 3, § 8 odst. 10 a § 10 odst. 1; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 17e
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 13c
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 10 a § 13b; ruší § 23a
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 3, § 3a, § 4, § 4a, § 5, § 6, § 8 a § 10
270/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 8 odst. 11 až 13
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 14 odst. 1 písm. c) bod 3, § 16 písm. e) a § 17a odst. 4, 5 a 7
414/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 6, § 8 a § 10
123/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 3 odst. 3 písm. o)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL
HLAVA I
EVIDENCE OBYVATEL
§ 1
(1)  V evidenci obyvatel se vedou údaje o
a)  státních občanech České republiky1) (dále jen „občan”),
b)  osobách, které pozbyly státní občanství České republiky,
c)  cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen „partner”) nebo dítětem občana.
(2)  Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.
§ 2
Výkon státní správy
Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a)  Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo”),
b)  krajské úřady,
c)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a v územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností”),
d)  obecní úřady, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, (dále jen „ohlašovna”).
Informační systém evidence obyvatel
§ 3
(1)  Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen „informační systém”), jehož správcem5) je ministerstvo. Tento informační systém je agendovým informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.5a)
(2)  Pro účely tohoto zákona se ve vztahu k území České republiky rozumí
a)  místem narození obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území se obyvatel narodil, popřípadě které byly jako takové zapsány do knihy narození,5c)
b)  místem uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství”)5d) obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 105b) , na jehož území došlo k uzavření manželství nebo partnerství obyvatele,
c)  místem úmrtí obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území došlo k úmrtí obyvatele, popřípadě na jehož území bylo tělo obyvatele nalezeno, anebo u obyvatele prohlášeného za mrtvého, na jehož území naposledy pobýval živý.
(3)  V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)  datum narození,
c)  pohlaví,
d)  místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
e)  rodné číslo,
f)  státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a data jejich nabytí nebo pozbytí,
g)  adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu5o) ; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční
Nahrávám...
Nahrávám...