dnes je 23.7.2024

Input:

208/2007 Sb., Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění účinném k 1.4.2012

č. 208/2007 Sb., Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění účinném k 1.4.2012
VYHLÁŠKA
ze dne 7. srpna 2007
o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
110/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 písm. d), § 6, § 8, § 9 odst. 1 a přílohu; vkládá nový § 6a
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 25 odst. 5 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), (dále jen „zákon”):
§ 1
Podrobnosti obsahu, struktury a způsobu vedení Národní soustavy kvalifikací
(K § 6 zákona)
(1)  V Národní soustavě kvalifikací se vedle údajů uvedených v zákoně uvádějí další údaje o profesních kvalifikacích:
a)  datum schválení, změny nebo zrušení kvalifikačního standardu a hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace,
b)  subjekt nebo subjekty, které se podílely na přípravě návrhu kvalifikačního nebo hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace nebo jeho změny, z řad
1.  profesních komor,
2.  zájmových a profesních sdružení,
3.  organizací zaměstnavatelů,
4.  odborných společností,
5.  sdružení právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení podle zvláštního právního předpisu1) , nebo
6.  reprezentace vysokých škol,

zastoupených v sektorových radách, které se podílely na přípravě návrhu kvalifikačního nebo hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace nebo jeho změny.
 
(2)  Při každém zařazení údaje nebo jeho změny do Národní soustavy kvalifikací se k danému údaji zapisuje poznámka uvádějící datum schválení nebo nabytí účinnosti a datum změny platnosti údaje.
(3)  Národní soustava kvalifikací je vedena způsobem umožňujícím vyhledávat a třídit údaje podle údajů uvedených v § 6 zákona. Údaje obsažené v Národní soustavě kvalifikací se ukládají na technickém nosiči dat nejméně jednou za týden.
§ 2
Podmínky a lhůty pro zařazování údajů týkajících se jednotlivých kvalifikací do Národní soustavy kvalifikací
(K § 6 zákona)
(1)  Údaje o udělení, prodloužení platnosti, zániku nebo odnětí autorizace a údaje o autorizovaných osobách a jejich změny se do Národní soustavy kvalifikací zařazují bezodkladně po jejich předání organizaci ministerstva příslušným autorizujícím orgánem2) .
(2)  Údaje a jejich změny, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 1 a jejich změn, se do Národní soustavy kvalifikací zařazují bezodkladně po jejich schválení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
§ 3
Podrobnosti autorizace fyzických a právnických osob
(K § 10 a 11 zákona)
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby s autorizací pro určitou profesní kvalifikaci v souladu s příslušným hodnotícím standardem dané profesní kvalifikace:
a)  předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti,
b)  ověřením odborné způsobilosti postupem, který je autorizujícím orgánem stanoven v souladu s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace, nebo
c)  kombinací způsobů uvedených v písmenech a) a b).
§ 4
Forma zkoušky
(K § 17 odst. 1 a § 18 odst. 9 zákona)
Zkoušky
Nahrávám...
Nahrávám...