dnes je 23.7.2024

Input:

555/1992 Sb., Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 555/1992 Sb., Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. listopadu 1992
o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
30/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 4
460/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, 22 novelizačních bodů
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 4 odst. 1 ruší slova - již nelze provést; dále ruší v § 25 odst. 1 a 2 a § 26 a § 27
436/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění 29 novelizačních bodů
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 4a písm. c) nahrazuje slovo
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění § 23a odst. 4, vkládá v § 23a odst. 6 a 7
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění celkem 37 novelizačních bodů
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá větu v § 3 odst. 4; ruší slova v § 24a odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena; viz zákon č. 306/2009 Sb.
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 23a
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2 odst. 1 písm. m) a § 9
357/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 23a
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2 odst. 1 písm. l)
157/2013 Sb.
(k 1.9.2013)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 23a
58/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 4b
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 2 odst. 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8, § 10, § 13a; vkládá § 25
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění ustanovení hlavy páté a šesté
165/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 2 a § 3
602/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 24
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 23a
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Zřizuje se Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba”), která zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo”).
(2)  Vězeňská služba je ozbrojeným bezpečnostním sborem. Řídí ji generální ředitel Vězeňské služby (dále jen „generální ředitel”), kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti (dále jen „ministr”). Generální ředitel odpovídá ministrovi za činnost Vězeňské služby.
(3)  Vězeňská služba je správním úřadem a účetní jednotkou1) .
(4)  Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou generální ředitelství, vazební věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, Střední odborné učiliště a Akademie Vězeňské služby. Generální ředitelství zabezpečuje plnění společných úkolů ostatních organizačních jednotek, které metodicky řídí a kontroluje. V čele vazebních věznic, věznic, ústavů pro výkon zabezpečovací detence, Středního odborného učiliště a Akademie Vězeňské služby jsou ředitelé, které jmenuje a odvolává generální ředitel.
(5)  Vězeňská služba působí na území České republiky, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, jinak. Za podmínek, v rozsahu a způsobem stanoveným mezinárodní smlouvou je příslušník Vězeňské služby a občanský zaměstnanec Vězeňské služby oprávněn působit na území jiného státu v rámci mírové nebo jiné operace, které se Česká republika účastní na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem nebo s níž má uzavřeny příslušné mezinárodní smlouvy. Příslušník Vězeňské služby a občanský zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn působit na území jiného státu také na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo instituce Evropské unie, nebo je-li vyslán k plnění úkolů na základě rozhodnutí ministra se souhlasem příslušného orgánu cizího státu nebo na žádost příslušného orgánu cizího státu.
HLAVA PRVNÍ
ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY
§ 2
Úkoly Vězeňské služby
(1)  Vězeňská služba
a)  spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody,
b)  spravuje a střeží ústavy pro výkon zabezpečovací detence,
c)  střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody a eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, a to bezprostředně po ukončení výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody,
d)  prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu
Nahrávám...
Nahrávám...