dnes je 25.2.2024

Input:

Důsledky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve mzdové účtárně

6.11.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů řeší zákoník práce v § 338 až 341. Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele.

     Za úkoly nebo činnost zaměstnavatele se pro tyto účely považují zejména úkoly související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná činnost podle zvláštních právních předpisů, které právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti nebo na místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní důvod převodu a na to, zda dochází k převodu vlastnických práv, považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako zaměstnavatel pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.

     K převodu může dojít jen tehdy, existuje-li pro to právním předpisem předpokládaný důvod, který je vyjádřen konkrétním právním úkonem. Převodem se rozumí změna právnické nebo fyzické osoby odpovědné v právním slova smyslu za činnost dosavadního zaměstnavatele bez ohledu na to, jaký je právní důvod převodu, a na to, zda byla na nabyvatele převedena vlastnická práva. Rozhodujícím kritériem pro posouzení převodu zaměstnavatele či činnosti zaměstnavatele je, že nabyvatel je způsobilý jako zaměstnavatel pokračovat v dosavadní či obdobné činnosti bývalého zaměstnavatele. K převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dochází i při pronájmu zaměstnavatelského subjektu nebo jeho části.

     Před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli jsou dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel povinni informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců o této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosažení shody:

  1. stanovené nebo navrhované datum převodu,

  2. důvody převodu,

  3. právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance,

  4. připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.

     Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace ani rada zaměstnanců, je dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance, kteří budou převodem přímo dotčeni, a projednat s nimi tyto skutečnosti.

     V případě převodu zaměstnavatele nebo jeho části přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vždy na nabyvatele, aniž by bylo třeba končit jeden pracovní poměr a navazovat nový. Vzhledem k tomu, že převod zaměstnanců k jinému zaměstnavateli nemůže být výpovědním důvodem ze strany zaměstnavatele, nevzniká nárok na odstupné.

     Znamená to, že se nevyhotovuje nová pracovní smlouva, protože pracovní poměr trvá beze změny. Pro účely daní, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení se musí přejímající zaměstnavatel zaregistrovat jako nová organizace, přičemž finanční úřad přidělí daňové identifikační číslo organizace, zdravotní pojišťovna zaregistruje nabyvatele pod identifikačním číslem nové organizace a správa sociálního zabezpečení přidělí nabyvateli nový variabilní symbol.

     Pro registraci zaměstnanců v registru zdravotních

Nahrávám...
Nahrávám...