dnes je 23.7.2024

Input:

Maximální a minimální vyměřovací základ zaměstnance a OSVČ ve zdravotním pojištění po 1. 1. 2008

4.2.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

1. MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD

     Maximální vyměřovací základ vychází z průměrné mzdy, kdy se pro placení pojistného na zdravotní pojištění za tuto průměrnou mzdu považuje v roce 2008 částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu. Na základě nařízení vlády č. 257/2007 Sb. ze dne 24. 9. 2007 činí výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 částku 20 050 Kč s přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu 1,0753. Vynásobením těchto dvou konstant vypočteme výši průměrné mzdy pro rok 2008, která činí 21 560 Kč. Čtyřicetiosminásobek této částky, tj. 1 034 880 Kč, představuje pro rozhodné období roku 2008 částku maximálního vyměřovacího základu zaměstnance i OSVČ, přičemž se tato problematika dotýká i zaměstnavatelů - plátců pojistného za své zaměstnance.

     Neméně významnou hodnotou je ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ, a to jak u zaměstnance (zaměstnavatele), tak u OSVČ. Zaměstnavatel musí za zaměstnance odvést pojistné nejméně z měsíční hrubé mzdy 8 000 Kč, minimální výše zálohy OSVČ představuje od ledna 2008 částku 1 456 Kč (posledním dnem splatnosti této „lednové“ zálohy je 8. únor 2008). Zákon č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjmenovává v ustanoveních § 3 odst. 8, resp. § 3a odst. 3 zaměstnance a OSVČ, na které se ustanovení o povinnosti placení pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu nevztahuje. Naopak v případě maximálního vyměřovacího základu omezení či podmínky tohoto charakteru upraveny nejsou.

     Maximální vyměřovací základ zaměstnance nebo OSVČ je založen zejména na těchto principech:

  • jednotná výše maximálního vyměřovacího základu (viz výše) pro zaměstnance i OSVČ,

  • nepřihlíží se k době trvání zaměstnání nebo k období výkonu samostatné výdělečné činnosti v rozhodném období, kterým je kalendářní rok,

  • maximální vyměřovací základ se tedy nesnižuje na poměrnou část, pokud zaměstnání není samostatná výdělečná činnost trvající pouze po část kalendářního roku,

  • odlišně se postupuje v případě jednoho zaměstnání a souběžných výkonů výdělečné činnosti,

  • přeplatek vzniká jen při souběhu více výdělečných činností a vrací se pouze zaměstnanci na základě jeho písemné žádosti,

  • zaměstnavateli přeplatek nevzniká,

  • v případě vzniku přeplatku při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností se přeplatek vyrovná nejdříve vůči OSVČ, následně pak vůči zaměstnanci.

Příklad č. 1

Hrubá mzda zaměstnance činí pravidelně 200 000 Kč. Za období měsíců ledna až května je dosaženo úhrnného vyměřovacího základu ve výši 1 000 000 Kč. V měsíci červnu podléhá povinnosti placení pojistného pouze částka vyměřovacího základu ve výši 34 880 Kč, celkové pojistné za červen činí 4 709 Kč. V dalších měsících roku 2008 se pojistné z příjmů tohoto zaměstnance již neodvádí. Pokud však nedojde k rozvázání pracovního poměru, uvádí se tento zaměstnanec i nadále v měsíčně předkládaném Přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele, jeho příjem je pro tento účel nulový.

Příklad č. 2

OSVČ platí v jednotlivých měsících roku 2008 zálohy na pojistné v částce 4 200 Kč, na zálohách bude tedy za rok 2008 zaplaceno celkem 50 400 Kč. V roce 2008 dosáhne OSVČ příjmů 4 200 000 Kč a výdajů 2 000 000 Kč.

Dle vzorce vypočtené pojistné činí:
P = 0,135 x 0,5 x (4 200 000 - 2 000 000) = 148 500 Kč.
Takto vypočtená částka pojistného je vyšší než pojistné stanovené z maximálního vyměřovacího základu, které činí:
Pmax = 0,135 x 1 034 880 = 139 709 korun.

Protože na zálohách bylo zaplaceno 50 400 Kč, doplatí OSVČ v roce 2009 zdravotní pojišťovně v zákonné lhůtě rozdílovou výši pojistného 89 309 Kč (139 709 - 50 400).

2. MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD

     Nejproblémovější situací z pohledu placení pojistného zaměstnavatelem v návaznosti na minimální vyměřovací základ (minimální mzdu) je situace, kdy je zaměstnanci zúčtována hrubá mzda nižší než 8 000 Kč, přičemž se na tohoto zaměstnance a jeho zaměstnavatele vztahuje povinnost odvodu pojistného ze zákonného minima.

Příklad č. 3

Zaměstnanec, který je v zaměstnání povinen odvádět pojistné na zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu, má sjednány dva pracovní poměry na dobu neurčitou se zkráceným pracovním úvazkem. Další zaměstnání nemá, není osobou samostatně výdělečně činnou a není za něj plátcem pojistného stát. V měsíci lednu 2008 mu byl zúčtován u zaměstnavatele A hrubý příjem 4 200 Kč a u zaměstnavatele B pak 2 800 Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že úhrnná výše příjmů zaměstnance nedosahuje za měsíc leden minimální mzdy, je zaměstnavatel (kterého zaměstnanec za tímto účelem pověří) povinen zabezpečit u tohoto zaměstnance odvod pojistného z vyměřovacího základu 8 000 Kč, tedy v částce 1 080 Kč. Pro zabezpečení odvodu pojistného alespoň v minimální zákonné výši je postup zaměstnavatelů následující:

Součet výdělků u obou zaměstnavatelů činí 7 000 Kč, což je méně než minimální mzda 8 000 Kč. Zaměstnanec musí prostřednictvím jednoho zaměstnavatele, kterého si zvolí, doplatit pojistné z rozdílu minimální mzdy a součtu dosažených příjmů, a to ve výši 13,5 %.
Doplatek: 0,135 x (8 000 - 7 000) = 0,135 x 1000 = 135 Kč.

Zaměstnanec pověřil odvodem doplatku zaměstnavatele, u kterého dosahuje vyššího měsíčního příjmu, v našem případě tedy zaměstnavatele A. Ten vypočte nejprve pojistné ve výši 13,5 % z 4 200 Kč, tedy
0,135 x 4 200 = 567 Kč.

Z toho zaměstnanci srazí 1/3 pojistného (567 : 3 = 189 Kč) a dále připočte i doplatek za zaměstnance = 135 Kč.

Celkem zaměstnavatel A odvede:
567 + 135 = 702 Kč
Zaměstnanci strhne celkem:
189 + 135 = 324 Kč
Zaměstnavatel A uhradí:
702 - 324 = 378 Kč (neboli 2/3 pojistného z částky 4 200 Kč)

U zaměstnavatele B bude výpočet odvodu na zdravotní pojištění podstatně jednodušší.

Tento zaměstnavatel odvede:
0,135 x 2 800 = 378

Nahrávám...
Nahrávám...