dnes je 23.7.2024

Input:

POUŽITÍ SLUŽEBNÍHO AUTOMOBILU PRO SOUKROMÉ ÚČELY Z HLEDISKA DANĚ Z PŘÍJMŮ

22.5.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

     Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel poskytne pro služební i soukromé účely motorové vozidlo, vzniká z hlediska daně z příjmů nepeněžní příjem. Počínaje letošním rokem vstupuje tento nepeněžní příjem i do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění.

Příklad č. 1

Zaměstnavatel poskytl 15. ledna letošního roku zaměstnanci pro služební i soukromé účely osobní automobil, který pořídil za 650 000 Kč, včetně daně z přidané hodnoty. Jak se bude postupovat na straně zaměstnance?

     Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (dále jen „ZDP“) v § 6 odst. 6 stanoví mimo jiné, že poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší.

     Z uvedeného ustanovení zákona je zřejmé, že zdanitelným příjmem zaměstnance od ledna letošního roku je částka 6 500 Kč. Tato částka zvýší hrubou mzdu zaměstnance pro účely výpočtu měsíční zálohy podle § 38h zákona.

Příklad č. 2

Zaměstnavatel poskytl 20. února letošního roku zaměstnanci pro služební i soukromé účely osobní automobil, který má najatý od leasingové společnosti s tím, že příští rok si již automobil koupí za 1 000 Kč.

     Zákon o daních z příjmů v § 6 odst. 6 stanoví mimo jiné, že příjmem zaměstnance je v daném případě částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla s tím, že jde-li o najaté, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi.

     Z uvedeného ustanovení zákona je zřejmé, že zdanitelným příjmem zaměstnance od února letošního roku je částka ve výši 1 % ze vstupní ceny evidované u pronajímatele. Pokud pronajímatel ve vstupní ceně nemá zahrnutou daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se vstupní cena o tuto daň musí zvýšit. Tato částka poté zvýší hrubou mzdu zaměstnance pro účely výpočtu měsíční zálohy podle § 38h ZDP.

Příklad č. 3

Zaměstnavatel poskytl 25. ledna letošního roku zaměstnanci pro služební i soukromé účely starší osobní automobil, který pořídil za 90 000 Kč, včetně daně z přidané hodnoty.

     Zákon o daních z příjmů v § 6 odst. 6 stanoví mimo jiné, že poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč.

     Z uvedeného ustanovení zákona je zřejmé, že zdanitelným příjmem zaměstnance od ledna letošního roku je částka 1 000 Kč, protože 1 % z vstupní ceny činí pouze 900 Kč. Tato částka zvýší hrubou mzdu zaměstnance pro účely výpočtu měsíční zálohy podle § 38h ZDP.

Příklad č. 4

Zaměstnavatel poskytl 15. ledna letošního roku manželce zaměstnance služební osobní automobil, který pořídil za 400 000 Kč, včetně daně z přidané hodnoty, pro její podnikatelskou činnost, a to do konce letošního roku. Musí manželovi zvýšit základ daně o 4 000 Kč měsíčně, případně tuto částku zdanit manželce zaměstnance?

     Zákon o daních z příjmů v § 6 odst. 6 výslovně stanoví, že vozidlo poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci. Není tedy možné, aby stejný režim platil v případě poskytnutí vozidla pro rodinné příslušníky zaměstnance. Vzhledem ke skutečnosti, že manželka není v pracovně-právním vztahu se zaměstnavatelem manžela, může si od manželova zaměstnavatele vozidlo např. najmout nebo vypůjčit.

Příklad č. 5

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci pro služební i soukromé účely osobní automobil s tím, že mu měsíčně k hrubé mzdě připočítává 1 % vstupní ceny. Jak se bude postupovat na straně zaměstnance, který bude nemocen, případně odjede na zahraniční dovolenou bez tohoto automobilu?

     Zákon o daních z příjmů nestanoví, že se o nepeněžní příjem nejedná v případě nemoci nebo zahraniční dovolené zaměstnance. V daném případě není možné trvání smluvního vztahu přerušovat. O zdanitelný příjem se jedná jak v případě, kdy zaměstnanec vozidlo využil pro soukromé účely, tak i v případě, kdy ho nepoužil (např. z důvodu nemoci nebo dovolené). Rozhodující je platnost dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Příklad č. 6

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům podle dohody osobní automobil na svatbu dítěte, odvoz rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení, stěhování, dovolenou apod. Musí i v tomto případě zvýšit hrubou mzdu zaměstnance v příslušném měsíci, kdy k poskytnutí vozidla došlo, o 1 % vstupní ceny automobilu?

     Ve smyslu § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů se nepostupuje v případě jednorázového, nahodilého, krátkodobého použití motorového vozidla zaměstnavatele pro soukromé účely zaměstnance, který je přesně dojednán, jako je např. svatba dítěte zaměstnance, odvoz rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení, stěhování, dovolená, apod. Důvod použití vozidla je třeba v tomto případě přesně a konkrétně specifikovat. Vhodné je v daném případě uzavřít smlouvu o

Nahrávám...
Nahrávám...