dnes je 25.2.2024

Input:

Přehled povinností zaměstnavatele v souvislosti s novým zákonem o nemocenském pojištění

29.1.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

     S účinností od 1. 1. 2009 ztrácí opodstatnění rozdělování zaměstnavatelů na malé organizace a organizace a pro obě skupiny zaměstnavatelů se používá obecný pojem „zaměstnavatel“. Zaměstnavatel obstarává práce spojené s plněním úkolů v pojištění na vlastní náklady. Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí sídlem zaměstnavatele, pokud nemá mzdovou účtárnu nebo pokud místo mzdové účtárny je shodné se sídlem zaměstnavatele, nebo místem mzdové účtárny, pokud zaměstnavatel má mzdovou účtárnu a místo mzdové účtárny není shodné se sídlem zaměstnavatele.

     V případě zaměstnavatele - fyzické osoby se za sídlo považuje místo jejího trvalého pobytu v ČR. V případě cizince, který nemá trvalý pobyt na území ČR, se jedná o místo hlášeného pobytu v ČR. Nemá-li fyzická osoba - zaměstnavatel v ČR trvalý ani hlášený pobyt, řídí se místní příslušnost OSSZ místem podnikání (popř. místo výkonu práce jeho zaměstnanců) v ČR.

     Podle zákona č. 187/2006 Sb. má od 1. 1. 2009 zaměstnavatel následující povinnosti:

1. Přihlásit se a odhlásit do (z) registru zaměstnavatelů na předepsaných tiskopisech, tj. „Přihláška zaměstnavatele (mzdové účtárny) do registru zaměstnavatelů“, „Odhláška zaměstnavatele (mzdové účtárny) z registru zaměstnavatelů“, a to ve lhůtě 8 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost. V případě zániku zaměstnavatele je ho povinen odhlásit jeho právní nástupce, a zaniká-li bez právního nástupce, jeho likvidátor.

     Zaměstnavatel je povinen písemně hlásit všechny změny v údajích, které uvedl na předepsaném tiskopise, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala. Předepsaný tiskopis obdrží zaměstnavatel na OSSZ, popř. je možno jej stáhnout z webových stránek ČSSZ.

2. Přihlásit a odhlásit každou svou mzdovou účtárnu do (z) registru zaměstnavatelů na předepsaných tiskopisech, a to ve lhůtě 8 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost. Zaměstnavatel je rovněž povinen písemně hlásit všechny změny již nahlášených údajů, o to opět do 8 kalendářních dnů. Má-li zaměstnavatel dvě nebo více mzdových účtáren, plní povinnosti zaměstnavatele v pojištění každá mzdová účtárna zvlášť za okruh zaměstnanců, pro které vede evidenci mezd a platů.

3. Zaměstnavatel (a jeho mzdové účtárny) je povinen používat přidělený variabilní symbol ve styku s OSSZ a ČSSZ. Od 1. 1. 2009 se budou používat nové (10místné) variabilní symboly a úhrady pojistného se budou zasílat na nový účet. Poprvé bude tento účet použit při odvodu pojistného za leden 2009. Pojistné se odvádí nejpozději do 20. kalendářního dne následujícího měsíce (za leden do 20. února atd.).

4. Oznámit příslušné OSSZ den nástupu zaměstnance do zaměstnání, den skončení zaměstnání a další stanovené údaje na předepsaném tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání“, a to ve lhůtě 8 kalendářních dnů. Tiskopis je možné stáhnout z webových stránek ČSSZ nebo získat na jednotlivých OSSZ. Pro vyplňování tohoto tiskopisu jsou vydány „Zásady“ pro jeho vyplnění a jsou k dispozici na OSSZ a na webových stránkách ČSSZ.

     Zaměstnavatel je rovněž povinen písemně oznamovat všechny změny již nahlášených údajů ve lhůtě 8 kalendářních dnů. Stanovenou lhůtu 8 kalendářních dnů je možné dohodnout s OSSZ jinak. Dohoda musí být písemná a může být vypovězena jak ze strany OSSZ, tak ze strany zaměstnavatele. Platnost dohody pak končí prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla dohoda vypovězena.

5. Vést evidenci o zaměstnancích, která obsahuje obdobné údaje, jaké byly vedeny dosud s tím, že se již neuvádí rodinný stav a nově se požaduje vedení výše sjednaného (stanoveného) započitatelného příjmu a název zdravotní pojišťovny, u níž je zaměstnanec zdravotně pojištěn. Tyto údaje musí být zaměstnavatelem uschovány po dobu 10 kalendářních let, pokud zákon o důchodovém pojištění nebo jiný předpis nestanoví lhůtu delší. Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím desetileté lhůty, je zaměstnavatel povinen zajistit po tuto dobu úschovu záznamů a sdělit OSSZ místo, na kterém budou záznamy uloženy.

6. Přijímat žádosti svých zaměstnaných osob o dávky nemocenského pojištění, včetně dalších podkladů potřebných pro stanovení nároku na dávku a její výplatu, a neprodleně je spolu s „Přílohou k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ předávat OSSZ příslušné k výplatě dávek. Na předepsaném tiskopisu „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ uvede zaměstnavatel údaje potřebné pro výpočet a výplatu dávek.

     Povinností zaměstnavatele je na základě žádosti OSSZ do 8 kalendářních dnů od doručení žádosti (nebyla-li stanovena lhůta delší) sdělit potřebné údaje, podat hlášení, předložit záznamy o skutečnostech rozhodných pro posouzení účasti zaměstnanců na pojištění a pro nárok na dávky, jejich výši a výplatu. Vznikne-li sociální událost od 1. ledna 2009 a později, musí být nárok na dávku uplatněn na nových tiskopisech, kterými jsou:

  1. Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (ČSSZ - 89 610 0)

  2. Potvrzení o nařízení karantény (ČSSZ - 89 627 1)

  3. Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti/karantény (ČSSZ - 89 609 0)

  4. Rozhodnutí o potřebě ošetřování (ČSSZ - 89 625 1)

  5. Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (ČSSZ - 89 622 0)

  6. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení/školy (ČSSZ - 89 628 0)

  7. Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování/péči (ČSSZ - 89 625 2)

  8. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (ČSSZ - 89 624 1)

  9. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče (ČSSZ - 89 624 2)

  10. Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (ČSSZ - 89 626 1).

     Tiskopisy uvedené pod body 1, 2, 3, 4, 5, 8 a 10. vystavuje pojištěnci příslušný lékař. Tiskopis uvedený pod bodem 6 vystavuje dětské výchovné zařízení (školka, jesle) a tiskopisy uvedené pod body 7 a 9 si zaměstnavatel nebo pojištěnec může stáhnout z webových stránek ČSSZ nebo je obdrží na OSSZ.

     Tiskopisy „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a „Potvrzení pro účely vyrovnávacího příspěvku“, které vyplňuje zaměstnavatel, jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ a též v tištěné podobě na OSSZ. K tomuto účelu je možné použít i produkt výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem.

7. Poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zaměstnancům OSSZ při kontrole plnění povinností zaměstnavatele v pojištění, umožnit jim vstupovat do prostorů zaměstnavatele a provést kontrolu plnění povinností zaměstnavatele. Dále má zaměstnavatel povinnost plnit opatření k nápravě uložené OSSZ včetně podání písemné zprávy o přijatých opatřeních ve stanovené lhůtě. Zaměstnancům zaměstnavatele, kteří neposkytnou náležitou součinnost při kontrole, lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč.

     Zaměstnavatel, který zaměstnává méně než 26 zaměstnanců účastných pojištění, je povinen se na výzvu ve stanovený den dostavit na OSSZ, popřípadě na jiné určené místo, za účelem provedení kontroly plnění povinností v pojištění. Pokud se předem z vážných důvodů neomluví a ke kontrole se nedostaví, lze zaměstnavateli uložit pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč.

8. Sdělit (neprodleně) na vyžádání příslušné OSSZ a

Nahrávám...
Nahrávám...