dnes je 25.2.2024

Input:

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

16.8.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Povinnosti zaměstnavatele vůči poživatelům starobního důchodu

Dotaz č. 1

Jaké povinnosti plní zaměstnavatel, pokud zaměstnává poživatele starobních důchodů, při provádění jejich důchodového pojištění?

     Povinnosti organizací při provádění důchodového pojištění jejich zaměstnanců, kteří vykonávají výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, upravuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanoveních § 35a až 46.

     O pracujících poživatelích starobních důchodů, a to jak tzv. obecných starobních důchodů, na které vznikne nárok při dosažení důchodového věku (§ 29, § 74, § 76 a § 94 zákona o důchodovém pojištění), tak tzv. předčasných starobních důchodů, na které vznikne nárok před dosažením důchodového věku (§ 30 a § 31 zákona o důchodovém pojištění), je organizace povinna vést pro účely důchodového pojištění stejnou evidenci jako o svých ostatních zaměstnancích. Co musí tato evidence obsahovat, upravuje § 37 odst. 1 uvedeného zákona (jde zejména o identifikační údaje o zaměstnanci, rodné číslo, vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k organizaci, který zakládá účast na důchodovém pojištění, vyměřovací základ pro stanovení pojistného, dobu pobírání dávek nemocenského pojištění a další). O poživatelích starobních důchodů oproti ostatním zaměstnancům, kteří nejsou poživateli důchodu, vede ještě záznam o pobírání starobního důchodu, tzn. vede údaj o tom, kdo jej vyplácí, o jaký druh starobního důchodu se jedná (§ 29, § 30, § 31, § 74, § 76 a § 94), datum vzniku nároku na starobní důchod, popřípadě číslo rozhodnutí o přiznání důchodu, jde-li o poživatele starobního důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti.

     V případě zaměstnance, kterému byl přiznán předčasný starobní důchod, avšak ještě nedosáhl důchodového věku, organizace vede a předkládá evidenční listy důchodového pojištění. S tím souvisí i povinnost vyhotovovat dva stejnopisy evidenčního listu, jeden předat zaměstnanci a druhý uschovat po dobu tří kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají. Evidenční list se nevede, pokud jde o pracujícího poživatele obecného starobního důchodu. Nevede se ani v případě pracujícího poživatele předčasného starobního důchodu, který již dosáhl důchodového věku a požádal o uvolnění výplaty důchodu. Organizace je povinna uschovávat mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných

Nahrávám...
Nahrávám...