dnes je 16.8.2022

Input:

Správný postup při smluvním nastavení spolupráce s OSVČ

27.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.01
Správný postup při smluvním nastavení spolupráce s OSVČ

Mgr. Tomáš Liškutín

Při zajišťování své činnosti se můžete dostat do situace, kdy potřebujete spolupracovat také se živnostníky (dále jen "OSVČ"). Tato spolupráce má svá pravidla, která je nutné dodržet, jelikož zákon o zaměstnanosti výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah (tzv. švarcsystém) zakazuje. Nepochybujme o tom, že státní orgány budou i nadále proti švarcsystému bojovat, jelikož jde o příjmy do státního rozpočtu. Vedle vysokých pokut ve výši až 10 mil. Kč je možné zpětně uložit rovněž doplacení záloh na daně z příjmu a odvodů na sociální a veřejné zdravotní pojištění (což může být dokonce větší finanční problém než samotná pokuta uložená inspektorátem práce).

Konečně nelze ani přehlédnout, že boj proti švarcsystému se stal mstivým nástrojem v rukou konkurence anebo bývalých spolupracovníků, kteří po skončení obchodní spolupráce neodešli v dobrém. Tyto osoby podávají na inspektoráty práce podněty ke kontrole a ty se jimi musí z úřední povinnosti zabývat.

Díky správně sepsaným smlouvám, nastaveným pravidlům při spolupráci s OSVČ a správnému postupu při kontrole inspektorátu práce je možné rizika nařčení ze švarcsystému minimalizovat.

ODLIŠNOSTI OBCHODNÍCH A PRACOVNÍCH SMLUV

Základním pravidlem je odlišení závislé práce zaměstnance a samostatné výdělečné činnosti OSVČ. Pokud spolupracujete s OSVČ, Vaše smlouva i samotná spolupráce by měly mít znaky obchodní spolupráce dvou samostatných subjektů. Všechna další doporučení vycházejí právě z odlišení znaků závislé práce a samostatné výdělečné činnosti.

Podle § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), platí, že závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně a musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Naproti tomu podle § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ"), platí, že podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

VÝBĚR A REVIZE VHODNÉ SMLUVNÍ DOKUMENTACE

Při výběru smlouvy se pro spolupráci s OSVČ nejčastěji volí smlouva o poskytování služeb, smlouva o obchodní spolupráci, smlouva o dílo (§ 2586 NOZ), příkazní smlouva (§ 2430 NOZ), zprostředkovatelská smlouva (§ 2445 NOZ) a smlouva o obchodním zastoupení (§ 2483 NOZ).

Při obchodní spolupráci by neměla mít OSVČ povinnost podle pokynů podnikatele konat osobně práce v rozvržené týdenní době, jelikož takové ujednání by nasvědčovalo výkonu závislé práce, která může být vykonávána pouze na základě pracovní smlouvy. OSVČ by měla být nahraditelná například subdodavatelem.

Příklad č. 1

Nevhodné smluvní ujednání

Od vzniku spolupráce je živnostník povinen podle pokynů svého nadřízeného konat osobně stavební práce podle smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají ze sjednané smlouvy.

Vhodné smluvní ujednání

Provedení stavebního díla není vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele, a proto zhotovitel může provést dílo jak osobně, tak za pomoci jiného podnikatele (například formou subdodávky). O skutečnosti, že dílo bude provedeno formou subdodávky, je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat.

OSVČ by dále měla mít možnost vykonávat samostatnou výdělečnou činnost i u jiných subjektů, a to bez předchozího písemného souhlasu dosavadního odběratele. Existují však i výjimky, například ve formě výhradního obchodního zastoupení.

Příklad č. 2

Nevhodné smluvní ujednání

Mzdová účetní může vedle svého závazku vykonávaného podle této smlouvy vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti objednatele, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Vhodné smluvní ujednání

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jejich obchodní spolupráce není exkluzivní a mzdová účetní je bez dalšího oprávněna poskytovat své služby jakýmkoliv jiným subjektům, a to po dobu trvání této smlouvy i po jejím skončení.

OSVČ by neměla být povinna konat činnost podle pracovních pokynů objednatele, jelikož takové ujednání by opět nasvědčovalo výkonu závislé práce. Požadavky na množství a jakost však lze vyjádřit například v objednávce.

Příklad č. 3

Nevhodné smluvní ujednání

IT technik je při své činnosti vázán vnitřními předpisy objednatele a pokyny vedoucího IT oddělení. Opakované nerespektování této povinnosti může vést po předchozím upozornění k ukončení obchodní spolupráce.

Vhodné smluvní ujednání

IT technik odpovídá za to, že výsledky jeho činnosti předané objednateli budou kvantitativně i kvalitativně bezvadné, zejména budou odpovídat účelu uvedenému v dílčí objednávce k rámcové smlouvě, a není-li v ní tento účel výslovně uvedený, pak účelu obvyklému.

Obchodní spolupráce s OSVČ by měla mít externí povahu. OSVČ by neměla být zařazena ve vnitřní struktuře obchodní společnosti a neměly by se na ni aplikovat zaměstnanecké nároky (např. omezení pracovní doby, příplatky za práci přesčas, školení BOZP, výdělek za dobu dovolené a cestovní náhrady). V neposlední řadě by činnost OSVČ měla probíhat samostatně, tedy na vlastní náklady (které si pak promítá do ceny svých produktů nebo služeb). Objednatel by neměl zajišťovat OSVČ pracovní

Nahrávám...
Nahrávám...