dnes je 21.6.2021

Input:

Trable mzdových účetních

8.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.09.3
Trable mzdových účetních

Ing. Růžena Klímová

ZÁPOČTOVÝ LIST A ÚŘAD PRÁCE

Při skončení zaměstnání je zaměstnavatel povinen vydat potvrzení o zaměstnání a zaměstnanec může požádat o přílohu k tomuto potvrzení, kde se uvádí veškeré údaje nutné pro poskytnutí podpory v nezaměstnanosti či rekvalifikaci příslušným úřadem práce. V příloze se proto uvádí:

  • čistý průměrný měsíční výdělek pro pracovněprávní účely,

  • důvod rozvázání pracovněprávního vztahu,

  • vznikl-li zaměstnanci nárok na odstupné, odbytné, odchodné,

  • kdy bude odstupné, odbytné, odchodné vyplaceno,

  • doba důchodového pojištění v rámci trvání tohoto zaměstnání.

Velmi často však úřady práce požadují, aby zaměstnavatel předal kromě zápočtového listu i evidenční list důchodového pojištění. Svůj požadavek odůvodňují tím, že nedůvěřují údaji o době důchodového pojištění uvedenému v příloze zápočtového listu, a mnohdy si jako rukojmí vezmou samotného uchazeče o zaměstnání s tím, že pokud nepředloží evidenční list důchodového pojištění (dále jen „ELDP”), nebude mu podpora v nezaměstnanosti poskytnuta. Tak jak to správně je a kde je chyba?

Pravdou je,, že v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZ”), může uchazeč o zaměstnání doložit dobu důchodového pojištění také ELDP. Toto právo je však dáno výhradně uchazeči o zaměstnání a zaměstnavatel nesmí ELDP předat příslušnému úřadu práce sám, neboť by tím porušoval zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. ELDP obsahuje především dosažený příjem za příslušné období (maximálně jeden rok) bez ohledu na maximální vyměřovací základ. A právě tento citlivý údaj by mohl být důvodem pro podání žaloby ze strany pojištěnce. Pokud však ELDP předkládá úřadu práce sám uchazeč, je vše v pořádku.

Problém však spočívá v  další skutečnosti, kterou jsou lhůty pro zpracování a předkládání ELDP. Zákon č. 582/1991Sb., o organizaci a provádění pojistného na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 38 odst. 4 ZOPSZ lhůty, kterými se musí zaměstnavatel řídit.

Zápis údajů do ELDP probíhá následujícím způsobem. Pokud zaměstnání zakládající účast na důchodovém pojištění trvalo v daném kalendářním roce do 31. 12. roku, provádí zaměstnavatel záznam do ELDP do 30. 4. následujícího kalendářního roku. V případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem se záznam do ELDP provede do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP:

  • zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci,

  • příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a jedná-li se o digitální formu ELDP, předkládá se přímo České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny,

  • založit do své evidence k archivaci.

Příklad
Příklad č. 1

Pojištěné zaměstnání končí 31. 12. 2015. Zaměstnavatel je oprávněn provést záznam do ELDP nejpozději 30. 4. 2016 a předložit OSSZ, bývalému zaměstnanci a do vlastní evidence
(registratura) do 30. 5. 2016.

Příklad
Příklad č. 2

Pojištěné zaměstnání končí 15. 3. 2016. Zaměstnavatel je oprávněn provést záznam do ELDP nejpozději 31. 1. 2017 a předložit OSSZ, bývalému zaměstnanci a do vlastní evidence
(registratura) do 2. 3. 2017.

Důvodem těchto poměrně dlouhých lhůt, kterých mohou zaměstnavatelé oprávněně využívat, je vysoká pracnost a složitost zpracování ELDP. Je tudíž neoprávněné podmiňovat výplatu podpory v nezaměstnanosti doložením ELDP, pokud je doba důchodového pojištění uvedena v příloze zápočtového listu. Je-li mzdová účetní ochotna ELDP vystavit dříve, než stanoví zákon, může uchazeč o zaměstnání uspokojit požadavek úřadu práce. Je však zcela v souladu s právní úpravou, aby zaměstnavatel žádosti bývalého zaměstnance nevyhověl a trval na respektování výše uvedených lhůt. Uchazeč o zaměstnání je oprávněn podat stížnost, nikoliv však na

Nahrávám...
Nahrávám...