dnes je 23.7.2024

Input:

UPOZORNĚNÍ PRO OSOBY SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE

4.6.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, který byl nahrazen, s účinností od 1. 10. 2004, zákonem č. 435/2004 Sb., používal pro osoby se zdravotním postižením pojem „osoba se změněnou pracovní schopností“, případně „osoba se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením“. Tyto pojmy byly ovšem z nového zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. vypuštěny a nahrazeny pojmem zcela novým, a to „osoba se zdravotním postižením“.

     Podle ustanovení § 67 odst. 2 se za tyto osoby považuje fyzická osoba, která byla:

  1. orgánem sociálního zabezpečení uznána plně invalidní (tzv. „osoba s těžším zdravotním postižením“),

  2. orgánem sociálního zabezpečení uznána částečně invalidní,

  3. rozhodnutím úřadu práce uznána zdravotně znevýhodněná (tzv. „osoba zdravotně znevýhodněná“).

     Při posuzování statutu osoby zdravotně znevýhodněné dle bodu c) je poté v souladu se zákonem o zaměstnanosti důležité, že fyzická osoba má sice zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání, případně jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

     Kompetentními orgány k posuzování změny v pracovní schopnosti subjektů jsou orgány sociálního zabezpečení, a to Česká správa sociálního zabezpečení a dále posudkové komise okresních správ sociálního zabezpečení. Těmto orgánům tedy přísluší rozhodování o plné invaliditě osoby, přiznávání částečné invalidity a rovněž také rozhodování, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou či nikoli.

     Novým zákonem o zaměstnanosti bylo stanoveno tříleté přechodné období, ve kterém se osoby se změněnou pracovní schopností považují za osoby zdravotně znevýhodněné. Pro praxi je tedy v současné době velice důležité přechodné ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., konkrétně § 148 odst. 7 a 8, podle kterého platí, že fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení uznány za osoby se změněnou pracovní schopností (pojem užívaný podle dnes již neplatného zákona č. 1/1991 Sb.), se po dobu platnosti tohoto rozhodnutí, maximálně však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, považují za osoby zdravotně znevýhodněné podle tohoto zákona a dále, že fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení uznány za osoby se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením a nejsou podle posudku orgánu

Nahrávám...
Nahrávám...