dnes je 23.7.2024

Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Ochrana majetku zaměstnavatele

28.8.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Soud: Nejvyšší soud
Spisová značka: 21 Cdo 596/2007
Datum rozhodnutí: 11. 3. 2008

Právní problematika: ochrana majetku zaměstnavatele a jednání v rozporu s jeho oprávněnými zájmy, skončení pracovního poměru z důvodu porušení povinnosti

Ustanovení právních předpisů: § 52 písm. g), § 55 odst. 1 písm. b) a § 301 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Právní věta:

Pokud se zaměstnanec dopustil porušení své povinnosti vyplývající mu z pracovního poměru neoprávněnou manipulací s finančními prostředky zaměstnavatele, k nimž měl přístup z titulu své pozice, jde o vážné narušení důvěry zaměstnavatele v jeho spolehlivost a poctivost. Takové jednání může proto být s přihlédnutím k dalším okolnostem posouzeno jako porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem s následkem rozvázání pracovního poměru.

Dospěje-li zaměstnavatel v takovém případě skutečně k závěru, že se zaměstnancem chce rozvázat pracovní poměr, a byly-li podmínky pro toto rozvázání pracovního poměru splněny, nelze platnost takového právního úkonu zvrátit tvrzením, že měl být pracovní poměr ze stejného důvodu rozvázán také s jinými zaměstnanci.

Komentář:

Jednou ze základních povinností zaměstnanců je dle ustanovení § 301 písm. d) zákoníku práce povinnost řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Jak dovodil Nejvyšší soud České republiky v několika svých rozhodnutích, výše citované povinnosti „představují mravní imperativ kladený na každého zaměstnance, jenž ve svém obsahu znamená určitou míru loajality ve vztahu ke svému zaměstnavateli, a zároveň též i obecnou prevenční povinnost zaměstnance ve vztahu k majetku a oprávněným zájmům zaměstnavatele; jde o požadavek na určitou úroveň kvality chování zaměstnance“.

V dotčeném případě zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako „manager obchodní sítě“ na jedné z jeho poboček. Náplní jeho pracovní činnosti bylo zejména uzavírání pojistných smluv a s tím související inkaso pojistného, jež mělo být předáváno na účet zaměstnavatele. Nejméně ve třech případech zaměstnanec pojistné od klientů sice převzal, zaměstnavateli ale platbu neodevzdal. Z tohoto důvodu s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr výpovědí pro porušení „pracovní kázně“ zvlášť hrubým způsobem. Podle jeho názoru zvolil přitom mírnější prostředek, protože jednání zaměstnance ho opravňovalo k tomu, aby pracovní poměr dokonce okamžitě zrušil.

Zaměstnanec se výpovědi bránil žalobou a argumentoval mj. tím, že mu ze strany zaměstnavatele nebyly vytvořeny dostatečné podmínky, aby mohl zabezpečit jeho majetek před ztrátou nebo zneužitím. V rámci dovolání pak také namítl, že nelze v této souvislosti pominout ani ustanovení zákoníku práce o povinnosti zaměstnavatele zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Uvedenou povinnost

Nahrávám...
Nahrávám...