dnes je 20.4.2024

Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Ochrana obchodního tajemství

30.4.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 1307/2006 Datum rozhodnutí: 15.3.2007 
Právní problematika: ochrana obchodního tajemství a povinnosti vedoucího zaměstnance, okamžité zrušení pracovního poměru 
Ustanovení právních předpisů: § 17 a § 51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a § 55 odst. 1 písm. b) a § 301 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, oba ve znění pozdějších předpisů 

Právní věta:

Porušení obchodního tajemství zaměstnancem je jednáním, které je v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a podle okolností může být proto i důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru pro porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem.

Komentář:

V ustanovení § 301 vyjmenovává zákoník práce základní povinnosti zaměstnanců, které jim vyplývají z pracovního poměru, popř. z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Stejně jako podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2006 i nový zákoník práce považuje za jednu z těchto povinností zaměstnance řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

Mnozí vedoucí zaměstnanci se v rámci svého pracovního poměru seznamují se skutečnostmi, které představují tzv. obchodní tajemství zaměstnavatele. Dle ustanovení § 17 obchodního zákoníku „obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje“.

V této souvislosti obchodní zákoník definuje ve svém ustanovení § 51, co lze považovat za porušení obchodního tajemství. Je jím jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl:

  1. tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo

Nahrávám...
Nahrávám...