dnes je 25.2.2024

Input:

ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI OD 1. 1. 2009

5.1.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

     Oblast právních vztahů, které vznikají na úseku zaměstnanosti, je upravena zejména zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti dnem 1. října 2004. V průběhu tříleté účinnosti zákona se ukázalo, že na některé problémy na trhu práce dostatečně nereaguje. Tyto nedostatky a některé další by měla odstranit novela zákona o zaměstnanosti, která nabývá účinnosti od 1. ledna 2009. Ve svém příspěvku bych chtěla seznámit čtenáře se zásadními změnami, které přináší.

Rozšíření definice nelegální práce cizince a zpřísnění postihu nelegální práce

     V souvislosti s právní úpravou povolování dlouhodobého pobytu cizinců na základě povolení k pobytu - zelená karta - se definice nelegální práce cizince rozšiřuje o výkon práce v rozporu s vydanou zelenou kartou nebo bez zelené karty. Zároveň se doplňuje, že o nelegální práci se jednat nebude, pokud bude zaměstnankyně - cizinka vykonávat jinou práci, než na kterou jí bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo zelená karta a na tuto práci byla převedena z důvodů uvedených v § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce. Tato skutečnost rovněž nebude důvodem pro odejmutí povolení k zaměstnání ani ke zrušení platnosti zelené karty. Podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen převést zaměstnankyni na jinou práci, koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně - matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství.

     Zvyšuje se pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, a to ze 2 milionů Kč na 5 milionů Kč. Poznatky z praxe totiž ukázaly, že maximální možná výše pokuty 2 miliony Kč není dostatečným preventivním opatřením před nelegálním jednáním.

Administrativní zjednodušení výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání

     Jediným kritériem pro možnost výkonu zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti při současném vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, je hrubý měsíční výdělek nepřesahující polovinu minimální mzdy. V případě, kdy uchazeč o zaměstnání bude vykonávat práce na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce a nebude moci doložit výši měsíční odměny, rozhodnou částkou bude výše odměny připadající na jeden měsíc za období, za které příslušela.

     Uchazeč o zaměstnání bude povinen úřadu práce výkon této činnosti oznámit do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru nebo ode dne uzavření dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.

Snižování administrativní zátěže podnikatelů při plnění oznamovacích povinností

     S cílem snižovat administrativní zátěž podnikatelů se ruší dvě duplicitní informační povinnosti stanovené zaměstnavatelům v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a charakteristika volného pracovního místa se doplňuje o informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením.

Volné pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty

     Ministerstvu práce a sociálních věcí se ukládá vést centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty. Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zelené karty se rozumí pracovní místo:

  1. které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků a pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu, nebo

  2. které Ministerstvo průmyslu a obchodu označilo v centrální evidenci volných pracovních míst jako místo vhodné pro klíčový personál.

     Se zveřejněním pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty musí zaměstnavatel udělit souhlas. Stanoví se, která volná pracovní místa budou vedena v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty.

Doba důchodového pojištění - nejvhodnější kritérium pro splnění podmínky vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti

     Nárok na podporu v nezaměstnanosti bude mít uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období, tj. v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu (tj. § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) v délce alespoň 12 měsíců. Uchazeč o zaměstnání bude tuto dobu pojištění dokládat předložením evidenčního listu důchodového pojištění.

     Nově se stanoví, aby podpora v nezaměstnanosti nebyla přiznána uchazeči o zaměstnání, který v posledních šesti měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážných důvodů opakovaně, tj. nejméně dvakrát, sám, ukončil vhodné zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce. Jedná se o opatření, kterým má být zabráněno účelovým nástupům do zprostředkovaného zaměstnání a jejich opakovanému ukončování bez vážných důvodů jenom proto, aby uchazeč o zaměstnání vykazoval součinnost s úřadem práce.

Změna postavení absolventů škol na trhu práce

     Vzhledem k současnému vývoji na trhu práce nelze nadále považovat absolventy vysokých škol a všechny mladé lidi do 25 let věku za skupinu znevýhodněnou na trhu práce, na rozdíl např. od fyzických osob se zdravotním postižením nebo fyzických osob nad 50 let. Zvýšená péče bude nadále věnována mladým lidem do 20 let věku, což odpovídá maximálně době 2 let po ukončení středního vzdělání. Za náhradní dobu zaměstnání se nebude mj. považovat doba soustavné přípravy na budoucí povolání. Jde o opatření motivující mladé lidi k nástupu do zaměstnání po ukončení studia.

Rozšíření výčtu náhradních dob zaměstnání

     Náhradní doby zaměstnání se rozšiřují o dobu osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Zvýšení procentní sazby podpory v nezaměstnanosti a zkrácení podpůrčí doby

     Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti bude činit první dva měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti se nemění a i nadále bude činit 0,58násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.

     Jestliže uchazeč o zaměstnání splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo u něj nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, podpora v nezaměstnanosti se takovému uchazeči o zaměstnání stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku (namísto současného 0,12násobku), další 2 měsíce výši 0,12násobku (namísto současného 0,11násobku) a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.

     Podpůrčí doba se zkracuje o 1 měsíc ve všech věkových skupinách na 5, 8 a 11 měsíců. To znamená, že do 50 let bude podpůrčí doba činit 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců. I nadále zůstává, že rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

     Bude umožněn souběh pobírání podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci s dávkami nemocenského pojištění z tzv. nekolidujícího zaměstnání.

Změny v právní úpravě agenturního zaměstnávání

     Nová právní úprava výslovně uvádí, že oznamovací povinnost ohledně volných pracovních míst plní zaměstnavatel i tehdy, kdy hodlá obsazovat volná pracovní místa dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce.

     Změnou zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se rozšiřuje působnost Státního úřadu inspekce práce o poskytování informace ministerstvu práce a sociálních věcí a úřadům práce o uložení pokuty agentuře práce za porušení povinností, které pro agentury práce vyplývají z § 308 a 309 zákoníku práce, a o uložení pokuty zaměstnavateli za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, jejichž dodržování orgány inspekce práce kontrolují, a to do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

     Nově se v zákoně o zaměstnanosti stanoví, že úřad práce rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

     Pro účinnou kontrolu agentur práce je třeba, aby jimi byla vedena evidence o jejich činnosti a současně se upravuje obsah této evidence.

     Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je dosažení věku 18 let namísto dosavadních „nejméně 23 let“. Dále zákon výslovně stanoví, že fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby a nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování jako fyzická osoba.

     Ministerstvu práce a sociálních věcí se umožňuje odejmout agentuře práce povolení ke zprostředkování zaměstnání v případech, když neplní své povinnosti vyplývající ze zákoníku práce (§ 308 nebo 309) nebo když opakovaně nesplní svou oznamovací povinnost, kterou jí ukládá zákon o zaměstnanosti (§ 59), tj. povinnost agentury práce sdělovat pro statistické účely ministerstvu práce a sociálních věcí do 31. ledna běžného

Nahrávám...
Nahrávám...