dnes je 23.7.2024

Input:

325/1999 Sb., Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění účinném k 1.7.2023

č. 325/1999 Sb., Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění účinném k 1.7.2023
ZÁKON
ze dne 11. listopadu 1999
o azylu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
2/2002 Sb.
(k 1.2.2002)
mění, mění, též ruší § 5 až 7, § 29 až 31, § 74 a 75
(138 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
217/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 2 vkládá nový odst. 3, nové znění § 31a, § 32 a § 34, ruší § 33 až 33b, mění § 41 odst. 2, v § 49a ruší písm. b), v § 54 odst. 1 mění písm. b) a ruší písm. c), v § 54a mění písm.) a) a b), mění § 71 odst. 1 písm. c), § 72 odst. 1, § 73 odst. 2 písm. b a ruší písm. c), vkládá nové § 78b až 78d, mění § 88 odst. 1
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
nové znění § 69, mění § 89 odst. 2
519/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 32 doplňuje odst. 4 a 5, nové znění § 33
222/2003 Sb.
(k 31.7.2003)
v § 2 vkládá nový odst. 4, v § 9 vkládá slova
222/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 93
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 9, vkládá § 23a, § 23b, § 24b a § 92a, v § 93a mění odst. 6
539/2004 Sb.
(k 1.11.2004)
v § 16 odst. 1 mění písm. k)
57/2005 Sb.
(k 1.2.2005)
37 novelizačních bodů
350/2005 Sb.
(k 13.10.2005)
86 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
změnu nelze provést, nahrazuje slova v § 93a odst. 5, který byl již změněn zák. č. 350/2005 Sb.
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 42, § 43, § 50a, § 78d a § 92c
136/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění 15 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění 105 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 437/2006 Sb.
 
 
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
vkládá nový § 71b
343/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 80 odst. 4
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění celkem 59 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
§ 3a písm. b), § 3c odst. 1 písm. c), § 4a odst. 1, § 57 odst. 2
140/2008 Sb.
(k 25.4.2008)
v § 61 mění odst. 2 a ruší odst. 5, v § § 63 odst. 2 ruší slova
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 61 odst. 1, § 62, § 71, § 93; ruší část druhou
274/2008 Sb.
(k 1.1.2011)
mění slova v § 3a písm. a) bodě 3
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 15a odst. 1 písm. b), v § 17 odst. 1 písm. j) a odst. 5
197/2009 Sb.
(k 29.6.2009)
mění § 61 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 77 odst. 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 93b odst. 6 a 7
nález ÚS
9/2010 Sb.
(k 14.1.2010)
ruší v § 32 odst. 2 písm. a)
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 79 novelizačních bodů
427/2010 Sb.
(k 1.5.2011)
mění [výčet viz ust. čl. XXV bod a)]
303/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 32, § 54a odst. 1 písm. c) a § 87a odst. 1 a 2
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 71 odst. 9
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3a písm. b), § 3f odst. 1, § 43 odst. 1, § 53c, § 54a odst. 2, § 56b, § 83 odst. 2 písm. c), § 87a, § 88, § 93a odst. 1
103/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění; nová přechodná ustanovení
103/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 68, § 69, § 79, § 83, § 84
105/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3 odst. 2, § 3f odst. 2
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 46a odst. 6 a § 73 odst. 5
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
mění, celkem 202 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 61, § 61a a § 77; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 77 odst. 6 písm. b)
456/2016 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 77 odst. 8; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 71, § 93, § 93a a § 93b
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
nález ÚS
16/2019 Sb.
(k 21.1.2019)
ruší ustanovení § 46a odst. 9 a § 73 odst. 8
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § 11a, § 27, § 46a, § 73, § 83 a § 88
274/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 8, § 15a, § 17, § 32, § 53c, § 74; nové přechodné ustanovení
240/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění § 3, § 15, § 15a, § 18; vkládá § 18a
173/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění, celkem 187 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
MEZINÁRODNÍ OCHRANA
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Zákon upravuje
a)  podmínky vstupu a pobytu cizince, který požádal Českou republiku o mezinárodní ochranu na území České republiky (dále jen „území”), a pobyt azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany na území1) ,
b)  řízení ve věci mezinárodní ochrany19) a další řízení vedená podle tohoto zákona,
c)  práva a povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany, azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany na území a cizince, o kterém to stanoví tento zákon,
d)  působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo”) a Policie České republiky (dále jen „policie”) v této oblasti státní správy,
e)  státní integrační program,
f)  azylová zařízení.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  mezinárodní ochranou ochrana poskytnutá na území cizinci formou azylu nebo doplňkové ochrany,
b)  žadatelem o udělení mezinárodní ochrany cizinec, který podal v České republice žádost o udělení mezinárodní ochrany, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Postavení žadatele o udělení mezinárodní ochrany má dále cizinec po dobu běhu lhůty pro podání žaloby podle § 32 a po dobu soudního řízení o žalobě proti rozhodnutí ministerstva podle soudního řádu správního, má-li tato žaloba odkladný účinek nebo do vydání usnesení krajského soudu o nepřiznání odkladného účinku, pokud o něj cizinec požádal. Postavení žadatele o udělení mezinárodní ochrany má dále cizinec, který požádal o udělení mezinárodní ochrany v jiném státě, který je vázán přímo použitelným předpisem Evropské unie20) , a Česká republika jej převzala na své území za účelem posouzení jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany, pokud ještě nebylo v České republice vydáno rozhodnutí, jemuž předcházelo posouzení potřeby mezinárodní ochrany a které již nepodléhá přezkoumání krajským soudem,
c)  řízením ve věci mezinárodní ochrany řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany,
d)  řízením o předání do příslušného státu řízení, jehož výsledkem je určení státu vázaného přímo použitelným předpisem Evropské unie20) , který je povinen přijmout zpět cizince vzhledem ke své příslušnosti k posouzení cizincem podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany,
e)  rozhodnutím ministerstva ve věci mezinárodní ochrany rozhodnutí vydaná podle § 15 nebo 15a a rozhodnutí o udělení azylu, rozhodnutí o udělení, prodloužení nebo neprodloužení doplňkové ochrany, rozhodnutí o neudělení mezinárodní ochrany, rozhodnutí o zastavení řízení včetně usnesení o zastavení řízení, rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodné a rozhodnutí o odnětí nebo neodnětí azylu nebo doplňkové ochrany,
f)  opakovanou žádostí o udělení mezinárodní ochrany žádost o udělení mezinárodní ochrany podaná toutéž osobou před nabytím právní moci rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany nebo kdykoli po nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany,
g)  další opakovanou
Nahrávám...
Nahrávám...