dnes je 23.7.2024

Input:

358/1992 Sb., Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění účinném k 23.9.2023

č. 358/1992 Sb., Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění účinném k 23.9.2023
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7. května 1992
o notářích a jejich činnosti
(notářský řád)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
82/1998 Sb.
(k 15.5.1998)
mění § 57
30/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění 13 novelizačních bodů
370/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
vkládá § 80a až § 80f
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
doplňuje § 7 odst. 2 a 3
317/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
vkládá § 35 b, mění § 37 odst. 4
352/2001 Sb.
(k 5.10.2001)
ruší § 115 odst. 2
501/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
v § 80c vkládá nový odst. 2, mění slova v § 80d
6/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
v § 38 odst. 2 vkládá nové písm. g), dosavadní písm. g) označeno jako písm. h)
nález ÚS
349/2002 Sb.
(k 6.8.2002)
nepřímo; ruší novelizaci provedenou zák. č. 6/2002 Sb.
nález ÚS
476/2002 Sb.
(k 31.3.2003)
nepřímo; ruší novelizaci provedenou zák. č. 501/2001 Sb.
88/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
v § 80c vkládá nový odst. 2, mění slova v § 80d; zachovává znění platné k 31.3.2003
18/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 73, v § 74 odst. 1 a 2
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
nové znění § 106, mění § 108
284/2004 Sb.
(k 1.9.2004)
nové znění § 56, § 85 až 88
v § 48 odst. 1 vkládá slova,
vkládá nadpis odd. V. v části šesté
v § 81 doplňuje odst. 2, v § 95 odst. 2 doplňuje věty, v § 96 slova
554/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění 13 novelizačních bodů
628/2004 Sb.
(k 14.12.2004)
v § 72 odst. 1 doplňuje písm. i), a mění odst. 4
216/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 80a na konci odst. 1 doplňuje slova
344/2005 Sb.
(k 13.10.2005)
mění § 7 odst. 2 a 3, § 8 odst. 1, § 56 odst. 6, v § 57 doplňuje odst. 2 a 3
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění § 85 odst. 3 a § 86 odst. 1
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 56 odst. 6 vkládá slova, ruší pozn. č. 4a
81/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 19 písm. a), § 23 písm. a), § 53 odst. 3, § 72 odst. 4; vkládá v § 72 odst. 1 písm. j)
308/2006 Sb.
(k 18.8.2006)
mění § 7 odst. 1, 2 a 3, § 8 odst. 1 a § 72 odst. 1 písm. i)
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3 odst. 3
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 72 odst. 1 vkládá písm. k) a mění odst. 4
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění slova v § 56 odst. 6
301/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 19 písm. a), § 23 písm. a), § 72 odst. 1 a 4
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění; celkem 42 novelizačních bodů
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 35b odst. 2 písm. c), § 63 písm. c), § 74 odst. 2 písm. b), § 80b odst. 1 písm. f), § 85 odst. 1 písm. a) a vkládá novou část devátou
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění část devátou
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 5 odst. 2
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 71a odst. 1 a 2 a § 71b odst. 1
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 106 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 35a
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 94a; nové přechodné ustanovení
460/2016 Sb.
(k 28.2.2017)
ruší v § 65 odst. 3
258/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 7 odst. 1 písm. b), § 18 odst. 1 písm. c); vkládá novou část jedenáctou; nové přechodné ustanovení
94/2018 Sb.
(k 5.6.2018)
mění § 56 odst. 5 a 6
7/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 7 odst. 1, § 11 písm. d), 18 odst. 1 písm. a) a § 20 odst. 1 písm. b)
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 46, § 95, část desátou; vkládá § 95a
33/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 71, § 80a, § 80b, § 80c, § 80d, § 80e, § 80h; vkládá § 80ga až 80gd
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění část čtvrtou; nové přechodné ustanovení
218/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 7 odst. 2
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění část desátou
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 109d
286/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 22; nové přechodné ustanovení
300/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění; nové přechodné ustanovení
300/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 109a
285/2023 Sb.
(k 23.9.2023)
vkládá § 80i
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil notářským úřadem.
(2)  Notářským úřadem se rozumí soubor pravomocí k výkonu notářství a další činnosti stanovené zákonem (dále jen „činnost notáře”) trvale spojené s místem výkonu této činnosti.
§ 2
Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin a peněz do notářské úschovy (dále jen „notářská činnost”). Notářskou činnost vykonává notář nestranně.
§ 3
(1)  Notář může v souvislosti s notářskou činností v rámci další činnosti poskytovat tyto právní služby:
a)  udělovat právní porady a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami a v řízení před orgány veřejné moci; před soudy jen v řízeních podle části páté občanského soudního řádu, ve věcech veřejných rejstříků a ve věcech podle zákona o zvláštních řízeních soudních s výjimkou
1.  řízení o pozůstalosti, v němž vykonává činnost soudního komisaře,
2.  řízení ve věcech kapitálového trhu,
3.  řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže,
4.  řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin,
5.  řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva,
6.  řízení o soudním prodeji zástavy,
7.  řízení ve věcech rodinněprávních vyjma péče soudu o nezletilé a výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé a
b)  sepisovat soukromé listiny a zpracovávat právní rozbory.
(2)  Notář může vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti.
(3)  Notář může též vykonávat funkci insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce v insolvenčním řízení.
§ 4
V rámci další činnosti notář vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní zákon2) . Je-li jinou činností provádění zápisů do Rejstříku zástav, veřejného rejstříku nebo veřejného seznamu, považuje se za notářskou činnost; to platí i pro provádění zápisů do evidence podle zvláštního právního předpisu.
§ 5
(1)  Činnost notáře vykonává notář za úplatu a při jejím výkonu je nezávislý, nestanoví-li v činnosti notáře podle § 4 zvláštní zákon jinak.
(2)  Činnost notáře je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Notář však může vykonávat funkci poslance, senátora nebo zastupitele obecního nebo krajského zastupitelstva a i za úplatu činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a činnost v poradních orgánech vlády, ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a v orgánech samosprávy, a činnost zapsaného mediátora podle zákona o mediaci.
§ 6
(1)  Notářské zápisy a jejich stejnopisy, výpisy z notářských zápisů a podle tohoto zákona sepsané listiny o ověření (dále jen „notářské listiny”) jsou veřejnými listinami, jestliže splňují náležitosti stanovené pro ně tímto
Nahrávám...
Nahrávám...