dnes je 23.7.2024

Input:

KDYŽ ZAMĚSTNANEC ZMĚNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU

21.7.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Jednou z důležitých povinností zaměstnavatele při styku se zdravotní pojišťovnou je přihlašování zaměstnanců k platbě pojistného. Tímto aktem (tj. vyplněním a podáním formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele) dává zaměstnavatel zdravotní pojišťovně na vědomí, že od uvedeného data bude platit pojistné na zdravotní pojištění za tohoto svého zaměstnance. Z praxe mohu potvrdit, že nevěnuje-li zaměstnavatel průběžně ze strany zaměstnavatele přihlašování (odhlašování) zaměstnanců včetně potřeby sdělování dalších významných (aktuálních) skutečností patřičnou pozornost, vznikají komplikace jak na straně zaměstnavatele i zaměstnance, tak na straně zdravotní pojišťovny.

     Ustanovení § 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje výčet povinností pojištěnce ve zdravotním pojištění. Jednou z těchto povinností je sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Zejména s ohledem na placení pojistného se jedná o záležitost prioritní.

     Zaměstnanci si mnohdy neuvědomují, že změní-li v průběhu zaměstnání zdravotní pojišťovnu, jsou povinni oznámit zaměstnavateli tuto skutečnost do osmi dnů ode dne změny. Zaměstnanec tímto sdělením dává zdravotní pojišťovně signál k přesměrování plateb pojistného od příslušného měsíce ve prospěch té zdravotní pojišťovny, ke které se rozhodl přestoupit. V této souvislosti nesmí zaměstnavatel opomenout přihlásit (odhlásit) zaměstnance u dotčených zdravotních pojišťoven prostřednictvím kódu „P“ („O“). Podle zákona je zaměstnavatel povinen zaměstnanci podání informace o změně zdravotní pojišťovny písemně potvrdit. Zaměstnavatel má totiž právo požadovat po zaměstnanci (i po bývalém) úhradu penále, které zaplatil v důsledku zaměstnancova neoznámení nebo opožděného oznámení změny zdravotní pojišťovny. Ačkoliv je v postoji zdravotních pojišťoven při posuzování takto vzniklého penále určitá benevolence (peníze fakticky byly v systému veřejného zdravotního pojištění, avšak u nesprávné zdravotní pojišťovny), zdůrazňuji nutnost postupu zaměstnavatele podle dikce zákona, nehledě na všeobecnou pracnost, spojenou s následným řešením takové situace.

     Může nastat situace, kdy zaměstnavatel přijme (do pracovněprávního vztahu, zakládajícího účast na zdravotním pojištění) zaměstnance pojištěného u zdravotní pojišťovny, jejíž pojištěnce dosud nezaměstnával, přičemž do stejné situace se může dostat i v případě oznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem. Aby mohl zaměstnavatel řádně plnit za takového zaměstnance všechny své zákonné povinnosti, musí se nejprve přihlásit do registru zaměstnavatelů - plátců pojistného - u dané zdravotní pojišťovny (například u VZP ČR vyplněním formuláře „Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného“) a následně pak přihlásit zaměstnance k placení pojistného.

     Zaměstnavatel je povinen sdělit v zákonné osmidenní lhůtě zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro vznik (nebo zánik) povinnosti státu platit za zaměstnance pojistné, a to i v těch případech, jestliže povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu za předpokladu, že mu jsou tyto skutečnosti známy. Konkrétně se jedná například o přiznání (odejmutí) důchodu, nástup ženy na mateřskou dovolenou, ukončení nároku studenta na zařazení jako nezaopatřené dítě (kódem „F“) apod. Změní-li tedy zdravotní pojišťovnu např. zaměstnaný poživatel částečného invalidního důchodu, sděluje zaměstnavatel nově zvolené zdravotní pojišťovně jak skutečnost, že se stává jako

Nahrávám...
Nahrávám...