dnes je 23.7.2024

Input:

Novinky v oblasti důchodového a sociálního pojištění

11.9.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Dne 21. srpna 2008 byly vyhlášeny zákon č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (nazývaný někdy také „technická novela“), a zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (nazývaný někdy „parametrické změny“ nebo „I. etapa důchodové reformy“).

     Oba tyto zákony se vyznačují nejen množstvím článků, jimiž jsou novelizovány různé zákony, ale i množstvím různých účinností, které jejich jednotlivé části (nebo dokonce „části částí“ ) budou postupně nabývat - proto bylo v úvodu zmíněno datum vyhlášení. Z tohoto důvodu je tento příspěvek řazen především podle účinnosti a posléze podle věcných obsahů.

1. Oblast důchodového pojištění

Účinnost od 21. 8. 2008

     Tímto dnem nabývají účinnosti především:

 1. dílčí změna v době předkládání evidenčního listu důchodového pojištění při úmrtí občana. nadále se bude předkládat na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené, a pokud takto vyžádán nebude, bude se předkládat do tří měsíců od úmrtí občana).

 2. možnost požádat účinně o uvolnění výplaty vdoveckého důchodu, pokud byla omezena nebo nebyla prováděna jen proto, že přímý důchod vdovce (event. s přičtením vdoveckého důchodu) přesahoval nejvyšší přípustnou výměru souběhu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996;

 3. prodloužení doby, kdy lze podat žádost o důchod přede dnem, od kterého jej občan žádá přiznat, a to ze tří na čtyři měsíce;

 4. prodloužení základní doby, kdy je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat rozhodnutí o přiznání důchodu, a to na 90 dnů ode dne zahájení řízení.

     Uvedeným dnem nabývají účinnosti i další ustanovení, která však mají pouze legislativní charakter.

Účinnost od 1. 1. 2009

     Tímto dnem nabývají účinnosti především:

 1. oprávnění orgánu sociálního zabezpečení vyzvat občana, aby se za účelem osvědčení skutečností rozhodných pro provádění důchodového pojištění dostavil v určeném termínu na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Občan je povinen této výzvě vyhovět, pokud se předem z vážných důvodů neomluvil. za nesplnění nebo porušení této povinnosti může okresní správa sociálního zabezpečení uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

 2. povinnosti zaměstnavatelů týkající se některých osob, které od uvedeného data nebudou účastny nemocenského, ale za určitých podmínek budou účastny důchodového pojištění (tato právní úprava je poněkud složitější - budeme se jí věnovat podrobněji v některém z dalších čísel Zpravodaje);

 3. upřesnění jednoho z údajů, který bude muset obsahovat evidence zaměstnavatele pro účely důchodového pojištění;

 4. upřesnění některých údajů zaznamenávaných do evidenčních listů důchodového pojištění;

 5. rozšíření povinností České správy sociálního zabezpečení při vyhotovování informativních osobních listů důchodového pojištění (i tomu budeme věnovat samostatný článek);

 6. povinnost zaměstnavatele vystavit potvrzení o některých rozhodných skutečnostech;

 7. prodloužení lhůt, za které bude možno důchod přiznat nebo jeho výši upravit

Nahrávám...
Nahrávám...