dnes je 23.7.2024

Input:

Povinnosti zaměstnavatelů týkající se osob, které nebudou účastny nemocenského, ale důchodového pojištění

13.10.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     Již název článku dává tušit, že věc nebude jednoduchá; proto je třeba začít poněkud „od lesa“. Dnem 1. ledna 2009 nabude účinnosti (chtělo by se říci „konečně“, protože tato účinnost již byla dvakrát odložena) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v mezidobí již několikrát novelizovaný a není vyloučeno, že do své účinnosti ještě nějakou novelu „stihne“ (dále jen „ZNP“).

     Tento zákon „vyřadí“ z dosavadní účinnosti na nemocenském pojištění několik skupin pojištěnců. Nás však dnes zajímají dvě:

  1. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni;

  2. členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.

     Tito občané však budou za určitých podmínek účastni důchodového pojištění (u ostatních skupin pojištěnců bude platit dosavadní princip: kdo bude účasten nemocenského pojištění, bude zároveň účasten i pojištění důchodového).

     Tato účast je definována tak, že uvedené osoby jsou účastny pojištění podle tohoto zákona v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného z některé z uvedených činností aspoň ve výši rozhodného příjmu. Rozhodný příjem činí jednu čtvrtinu součinu všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na pojištění, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; rozhodný příjem se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru. Byl-li příjem uvedený ve větě první tohoto odstavce zúčtován až po ukončení uvedených činností, považuje se za zúčtovaný v posledním kalendářním měsíci výkonu těchto činností.

     Rozhodný příjem bude ovšem znám až na rozhraní září a října letošního roku, kdy bude - jako každoročně - přijato nařízení vlády o „výpočtových prvcích“ rozhodných pro určování výše důchodů přiznávaných od data spadajícího do

Nahrávám...
Nahrávám...