dnes je 23.7.2024

Input:

SPOLEČNÝ ZÁKLAD DANĚ MANŽELŮ - Podmínky uplatnění společného zdanění

4.3.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

     Zdaňovací období 2006 je již druhým rokem, kdy mohou manželé, kteří vyživují děti, použít metody společného zdanění, která podstatně snižuje jejich daňovou povinnost. Zákon o daních z přííjmů v § 13a stanoví, že manželé, kteří vyživovali alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, mohou uplatnit společné zdanění.

     Společné zdanění mohou manželé uplatnit, pokud podmínku vyživování alespoň jednoho dítěte žijícího s nimi v domácnosti splní nejpozději poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují společné zdanění, tj. dne 31. prosince 2006. To znamená, že manželé mohou společné zdanění uplatnit, pokud kdykoli v průběhu zdaňovacího období v domácnosti vyživovali dítě (např. týden, měsíc, půl roku apod.). Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů. Např. manželka je v domácnosti, protože se stará o nezletilé děti a z toho důvodu nemá žádné zdanitelné příjmy.

     Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že mají zúžené společné jmění manželů, a i v případě, že nemají stejné bydliště. Zákon o daních z příjmů takové podmínky nestanoví. Společné zdanění však nemůže uplatnit druh a družka.

     Kdy nelze uplatnit společné zdanění? Zákon o daních z příjmů v § 13a odst. 4 zákona o daních z příjmů stanoví, že za zdaňovací období nelze uplatnit společné zdanění, jestliže alespoň jeden z manželů za toto zdaňovací období:

  • má povinnost stanovit minimální základ daně podle § 7c,

  • má stanovenou daň paušální částkou podle § 7a,

  • uplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo 35b (sleva na dani z titulu investiční pobídky), nebo

  • uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 nebo 14 (rozděluje příjmy na spolupracující osobu a na více zdaňovacích období),

  • má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb (postup pro poplatníka, který je v konkursu).

     Minimální základ daně podle § 7c zákona se vztahuje na poplatníky s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c), tj. s příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, s příjmy ze živnosti a s příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů. Pro zdaňovací období 2006 činí 112 950 Kč, pokud poplatník provozoval uvedenou činnost po celé zdaňovací období.

Příklad č. 1

Manželka má příjmy ze závislé činnosti, manžel je starobní důchodce a společně pečují o dítě studující na vysoké škole. Otázkou je, zda mohou použít § 13a za zdaňovací období 2006.

Manželé mohou postupovat podle § 13a zákona i v případě, kdy jeden z nich je starobní důchodce.

Příklad č. 2

Manželé vyživují nezletilé dítě, manžel má příjmy ze závislé činnosti. Manželka je spolupracující osobou se zletilou dcerou, která na matku rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona. Mohou manželé společné zdanění uplatnit?

Manželé společné zdanění uplatnit nemohou. Manželka uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 zákona.

Příklad č. 3

Manželé vyživují nezletilé dítě, manžel má příjmy z podnikání, kde rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona na zletilého syna. Mohou manželé společné zdanění uplatnit?

Manželé společné zdanění uplatnit nemohou. Manžel uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 zákona.

Příklad č. 4

Manžel má příjem podle § 6. Manželka je v domácnosti, pečuje o dítě a měla pouze příjem podle § 7 ve výši 3 000 Kč za celý rok. Otázkou je, zda mohou manželé uplatnit společné zdanění, pokud má manželka příjem ve výši 3 000 Kč a podle § 38g nepřesáhne částku 15 000 Kč a zda ho nemusí ho uvádět do daňového přiznání nebo naopak ho do daňového přiznání uvést musí a poté je povinna uplatnit minimální základu daně, čímž by manželé metodu společného zdanění uplatnit nemohli.

Společné zdanění manželé uplatnit mohou. Na manželku, která má příjmy z podnikatelské činnosti ve výši 3 000 Kč (vycházím z předpokladu, že se jedná o příjmy hrubé, nikoli o rozdíl mezi příjmy a výdaji), se minimální základ daně v souladu s § 7c odst. 4 písm. i) zákona o daních z přííjmů nevztahuje. Vzhledem však k tomu, že společné zdanění musí každý z manželů uplatnit ve svém daňovém přiznání, nevztahuje se na manželku ani § 38g, tzn., že manželka, která musí podat daňové přiznání, je povinna do příjmů podle § 7 zákona uvést částku 3 000 Kč, ke které uplatní příslušné výdaje (např. i paušální částkou z dosažených příjmů).

Výpočet společného základu daně manželů

     Společným základem daně je součet dílčích základů daně podle § 6 až 10 u obou manželů. Dílčí základy daně podle § 6 až 10 každého z manželů se upraví podle § 5 a 23. Společný základ daně se sníží o nezdanitelné části základu daně podle § 15 za oba manžele. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 může uplatnit i ten z manželů, který před společným zdaněním neměl zdanitelné příjmy kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou daně, jestliže jinak splňuje podmínky stanovené pro jejich uplatnění.

     Za zdaňovací období 206 se jedná o tyto nezdanitelné částky:

  • poskytnuté dary,

  • odpočet úroků ze stavebního spoření a hypotečního úvěru,

  • pojistné na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

  • pojistné na soukromé životní pojištění.

Příklad č. 5

Mladí manželé pečují o dvě malé děti. Manžel má příjem jak ze závislé činnosti, tak i z pronájmu domu, který zdědil po otci. Manželka pečující o děti nemá žádné zdanitelné příjmy, je v domácnosti. Otázkou je, jak si manželé vypočtou své daně při uplatnění metody společného zdanění.

Společným základem daně se rozumí součet dílčích základů daně podle § 6 až 10 upravených podle § 5 a 23 u obou manželů. Manželka uvede do přílohy č. 5 daňového přiznání k dani z příjmů u všech dílčích základů daně (podle § 6 až 10 zákona o daních z příjmů) nulu. Manžel uvede do dílčího základu daně podle § 6 a § 9 zákona příslušné příjmy, tj. příjmy ze závislé činnosti a příjmy z pronájmu za rok 2006.

Poté oba manželé uvedou do daňového přiznání příslušné nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona.

Následně se sečtou základy daně obou manželů (v tomto případě pouze základ daně manžela, tvořený příjmy ze závislé činnosti a z pronájmu) a dále se sečtou nezdanitelné částky podle § 15 u obou manželů. Rozdíl mezi součtem základů daně obou manželů sníženým o nezdanitelné částky

Nahrávám...
Nahrávám...