dnes je 25.2.2024

Input:

Zdanění důchodců a závislá činnost

26.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

2023.24.02
Zdanění důchodců a závislá činnost

Ing. Ivan Macháček

Řada občanů pobírajících starobní důchod je i nadále výdělečně činná. Podívejme se blíže na zdanění jejich příjmů dosahovaných v rámci pracovněprávního vztahu, tedy v rámci pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

PODMÍNKY OSVOBOZENÍ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ A PENZÍ OD DANĚ Z PŘÍJMŮ

Dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") je od daně z příjmů osvobozena za zdaňovací období (kalendářní rok) z úhrnu příjmů ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku (do této částky se nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů). Vzhledem k tomu, že v kalendářním roce 2023 je stanovena minimální mzda ve výši 17 300 Kč, je za kalendářní rok 2023 osvobozena od daně z příjmů fyzických osob výše pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí 17 300 Kč x 36 = 622 800 Kč. S ohledem na tento limit je převážná většina vyplácených důchodů osvobozena od daně z příjmů. K překročení této částky pro osvobození od daně z příjmů může prakticky dojít pouze v případě souběhu vypláceného starobního důchodu a penze ze zahraničí v souvislosti s dřívějším zaměstnáním poplatníka v zahraničí.

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění (dále jen "ZDPo") rozeznává v § 4 ZDPo čtyři druhy důchodů (starobní, invalidní, vdovský a vdovecký a dále sirotčí). Vzhledem k tomu, že zákon o daních z příjmů v § 4 odst. 1 písm. h) ZDP hovoří o osvobození příjmů ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, proto se do limitu pro osvobození od daně z příjmů započítají i invalidní a vdovské (vdovecké) důchody. Při souběhu výplaty starobního důchodu a vdovského důchodu se pro posouzení limitu pro osvobození od daně z příjmů oba důchody sčítají.

Pokud výše ročního vypláceného důchodu a penze přesáhne v roce 2023 částku 622 800 Kč, je od daně z příjmů osvobozena výše důchodu a penze 622 800 Kč a částka převyšující tuto hranici je zdaněna jako ostatní příjem dle § 10 ZDP.

KDY PODÁVÁ STAROBNÍ DŮCHODCE ZA ROK 2023 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ?

Podle znění § 38g odst. 1 ZDP je povinen podat daňové přiznání každý (tedy i starobní důchodce), jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly výši 50 000 Kč. Do této částky se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a dále příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Pokud poplatník vykazuje daňovou ztrátu (poplatník s příjmy dle § 7 a § 9 ZDP), je povinen podat daňové přiznání i v případě, že jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 50 000 Kč. Příjmy zde rozumíme skutečně dosažené příjmy, a nikoliv příjmy snížené o výdaje.

Pokud má poplatník pouze příjmy ze závislé činnosti a to pouze od jednoho anebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců, není povinen podat daňové přiznání při splnění dvou podmínek:

 • poplatník učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani,

 • vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36 ZDP, nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 20 000 Kč.

Daňové přiznání není dále povinen podávat poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění podle § 38f ZDP.

Výše uvedené zásady pro podání daňového přiznání se týkají i výdělečně činných starobních důchodců.

ODPOČTY, KTERÉ PŘI JEJICH NEUPLATNĚNÍ PROPADAJÍ

Starobní důchodce při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob může uplatnit stejně jako ostatní poplatníci daně z příjmů fyzických osob nezdanitelné části základu daně specifikované v § 15 ZDP (odpočty od základu daně), které při jejich neuplatnění v daném zdaňovacím období s ohledem na nízký základ daně, propadají. Jedná se o následující odpočty:

 1. odpočet hodnoty bezúplatného plnění (dary) dle § 15 odst. 1 ZDP;
 1. odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů použitých na financování bytových potřeb dle § 15 odst. 3 a 4 ZDP – úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 150 000 Kč;
 2. odpočet příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění a na doplňkové penzijní spoření dle § 15 odst. 5 ZDP – v celkovém úhrnu lze odečíst nejvýše 24 000 Kč zaplacených příspěvků poplatníkem;
 3. odpočet pojistného na soukromé životní pojištění dle § 15 odst. 6 ZDPmaximální částka, kterou lze odečíst ve zdaňovacím období, činí v úhrnu 24 000 Kč;
 4. odpočet zaplacených členských příspěvků členem odborové organizace této odborové organizaci dle § 15 odst. 7 ZDP – odečíst lze částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle §6 ZDP, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období;
 5. odpočet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání dle § 15 odst. 8 ZDP –nejvýše lze uplatnit částku 10 000 Kč, u osoby se zdravotním postižením až 13 000 Kč a u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.

SLEVY NA DANI, KTERÉ PŘI JEJICH NEUPLATNĚNÍ PROPADAJÍ

Starobní důchodce může v daňovém přiznání rovněž uplatnit slevy na dani specifikované v § 35ba odst. 1 ZDP, pokud je pro tyto druhy slev u starobního důchodce důvod. Pokud tyto slevy nejsou uplatněny v běžném zdaňovacím období pro nízkou vypočtenou daň, tak slevy propadají. Jde o následující slevy:

Slevy na dani dle § 35ba odst. 1 ZDP   Sleva na dani v Kč v roce 2023  
základní sleva na poplatníka [písm. a)]   30 840  
sleva na manžela [písm. b)]   24 840  
základní sleva na invaliditu [písm. c)]   2 520  
rozšířená sleva na invaliditu [písm. d)]   5 040  
sleva na držitele průkazu ZTP/P [písm. e)]   16 140  
sleva za umístění dítěte [písm. g) a § 35bb ZDP]   maximálně 17 300  

Pro uplatnění základní slevy na poplatníka platí, že slevu ve výši 30 840 Kč lze uplatnit i v případě, že poplatník provozoval podnikání nebo nájem popřípadě má příjem z provozování činnosti dle § 10 ZDP pouze jeden nebo více měsíců v roce. Slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) a písm. g) ZDP jsou roční slevou na dani. Naproti tomu slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) ZDP lze uplatnit ve výši jedné dvanáctiny roční slevy za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně. Připomínáme zde ještě další speciální slevy na dani:

 • sleva na dani z titulu zaměstnání osob se zdravotním postižením a s těžším zdravotním postižením dle § 35 ZDP (nelze převést do dalšího zdaňovacího období),

 • sleva na dani u poplatníka, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky dle § 35a a § 35b ZDP.

UPLATNĚNÍ SLEVY NA INVALIDITU A POBÍRÁNÍ STAROBNÍHO DŮCHODU

Podle § 35ba odst. 1 písm. c) ZDP lze uplatnit základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč ročně:

a) je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, nebo

b) zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.

Podle § 35ba odst. 1 písm. d) ZDP lze uplatnit rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč ročně:

 1. je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni,
 2. zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu,
 3. poplatník je invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni.

Podle § 35ba odst. 1 písm. e) ZDP lze uplatnit slevu na dani na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč ročně, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Co z výše uvedeného znění zákona vyplývá pro starobního důchodce? Poplatník pobírající invalidní důchod může při dosažení důchodového věku požádat o přiznání starobního důchodu. Pokud je mu přiznán starobní důchod při splnění potřebné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu ve smyslu § 29 ZDPo, pak zaniká nárok na výplatu invalidního důchodu. Ze znění § 35ba odst. 1 písm. c) a d) ZDP vyplývá, že zanikne-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně z důvodu souběhu invalidního důchodu a starobního důchodu, poplatník může i při pobírání starobního důchodu uplatnit kromě základní slevy na dani poplatníka i slevu na invaliditu dle § 35ba odst. 1 písm. c) a d) ZDP.

STAROBNÍ DŮCHODCE S PŘÍJMY POUZE ZE ZAMĚSTNÁNÍ

1. Poplatník učiní u zaměstnavatele prohlášení k dani

Plátce daně při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance (starobního důchodce), který učiní prokazatelně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, sníží vypočtenou daň ze základu daně nejprve o měsíční základní slevu na poplatníka a slevu na dani na invaliditu a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění na vyživované dítě

Nahrávám...
Nahrávám...