dnes je 23.7.2024

Input:

Změna výpočtu srážek ze mzdy v roce 2008

4.2.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Ačkoliv se pro rok 2008 neměnila výše životního minima, došlo od 1. ledna 2008 ke zvýšení částek normativních nákladů na bydlení. Tato změna byla provedena nařízením vlády č. 367/2007 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti od 1. 1. 2008. Tím se mění výpočet srážek ze mzdy, a to zvýšením základní nezabavitelné částky.

     Připomínám, že podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), je výpočtová základna pro tyto účely odvozena ze součtu:

  1. životního minima jednotlivce (§ 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu), které se pro rok 2008 nemění a činí 3 126 Kč, a

  2. normativních nákladů na bydlení jednotlivce, stanovených pro obec velikosti 50 000 až 99 999 obyvatel (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb.), bez ohledu na to, v jaké obci povinný skutečně žije. Tato částka je pro rok 2008 nově stanovena na 3 155 Kč oproti 2 659 Kč v roce 2007 a je tak zvýšena o 496 Kč.

     Součet částek 1. a 2. nově činí 6 281 Kč (v roce 2007 to bylo 5 785 Kč - zvýšení činí oněch 496 Kč). Tato částka je výpočtovou základnou pro dále uvedené položky Aa) a B). To platí jako fikce pro všechny povinné (dlužníky), přičemž k jejich skutečné rodinné situaci a místu pobytu se nepřihlíží (všichni jsou posuzováni jako jednotlivci žijící v obci již uvedené velikosti). Dále uvedená částka Ab) je odvozována z částky Aa).

     Nařízením vlády o nezabavitelných státkách jsou stanoveny:

  1. dvě složky základní nezabavitelné částky, a to:

    1. na osobu povinného - nařízení vlády pro ni používá legislativní zkratku „nezabavitelná částka“, a

    2. na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné,

    přičemž základní nezabavitelná částka je rovna jejich úhrnu,

  2. částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy).

Tyto částky pro rok 2008 nově činí (po zaokrouhlení na haléře):

Aa) 2/3 z uvedené výpočtové základny, tj. z 6 281 Kč 4 187,33 Kč (dosud 3 856,67 Kč) 
Ab) 1/4 částky Aa) 1 046,83 Kč (dosud 964,17 Kč) 
  
B) 100 % výpočtové základny
z toho vypočtená maximální výše 
6 281 Kč (dosud 5 785 Kč) 
1/3 zbytku čisté mzdy 2 093 Kč (dosud 1 928 Kč) 
(částka 6 281 Kč není dělitelná třemi, proto se pro výpočet jedné třetiny zaokrouhlí směrem dolů analogicky podle § 279 odst. 1 občanského soudního řádu). 

     Základní nezabavitelnou částku povinného (dlužníka) tvoří nezabavitelná částka Aa), a pokud má povinnost poskytovat výživné, připočítá se tolik násobků částky Ab, kolika osobám je povinen poskytovat výživné. Vyživovací povinnost upravuje zákon o rodině. Posuzování, na které tyto osoby se částka Ab) počítá, stanoví pro některé případy § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (nařízení o nezabavitelných částkách), přičemž tato právní úprava je dlouhodobě nezměněna.

     Podle ustanovení § 1 odst. 2 tohoto nařízení vlády se na manžela povinného započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem (manželé nemusí žít

Nahrávám...
Nahrávám...