dnes je 23.7.2024

Input:

Autorské honoráře a odvod zdravotního pojištění

22.11.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Právní úprava platná ve zdravotním pojištění stanoví u fyzických osob povinnost placení pojistného v taxativně vyjmenovaných případech. To znamená, že za osoby samostatně výdělečně činné se pro účely zdravotního pojištění považují všechny osoby, které jsou uvedeny v § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto osoby tedy patří nejenom pojištěnci podnikající na základě živnostenského oprávnění, koncesní listiny aj., ale okruh těchto osob je daleko širší. A právě jednou z těchto skupin jsou i osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, například ve smyslu zákona č. 35/1965 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

     Pokud má pojištěnec v rozhodném období kalendářního roku příjmy z příspěvků do časopisů, novin, rozhlasu nebo televize, považuje se z tohoto pohledu ve zdravotním pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou, a to se všemi právy a povinnostmi, které z této skutečnosti vyplývají.

     Základní povinností takové osoby je jednak řádně se přihlásit u zdravotní pojišťovny jako osoba samostatně výdělečně činná, jednak platit pojistné v souladu se zákonem a po skončení kalendářního roku podat zdravotní pojišťovně Přehled. Pro splnění oznamovací povinnosti platí v tomto případě osmidenní lhůta, kdy zahájení této činnosti se oznamuje zdravotní pojišťovně vyplněním formuláře „Oznámení pojištěnce“. Taktéž pro oznámení ukončení této činnosti platí osmidenní lhůta. Za porušení této povinnosti může zdravotní pojišťovna uložit provinilci pokutu až do výše 10 000 Kč.

     Z hlediska placení pojistného je rozhodující, zda je tato činnost pro pojištěnce hlavním nebo vedlejším zdrojem jeho příjmů. Je-li hlavním zdrojem jeho příjmů, vztahuje se na tuto osobu povinnost placení záloh na pojistné (v roce 2007 nejméně v částce 1 360 Kč měsíčně) včetně podání Přehledu za rozhodné období kalendářního roku 2007 a zaplacení případného doplatku pojistného. Přehled se podává zdravotní pojišťovně do osmi dnů po podání daňového přiznání za rok 2007, doplatek se provádí v případě, kdy výše pojistného, vypočtená na základě výsledků této samostatné výdělečné činnosti, převyšuje úhrnnou výši zaplacených záloh. Splatnost takového doplatku je rovněž do osmi dnů po podání daňového přiznání.

     Odlišný postup se aplikuje v případě, kdy je činnost tohoto charakteru vedlejším zdrojem příjmů pojištěnce. Není tedy povinností placení záloh v případě, kdy je pojištěnec současně zaměstnán a toto zaměstnání je hlavním zdrojem jeho příjmů, neboli v zaměstnání je odváděno pojistného nejméně z vyměřovacího základu 8 000 Kč, což je

Nahrávám...
Nahrávám...