dnes je 23.7.2024

Input:

Démoni na pracovišti

30.4.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

     Tradičním problémem českých zaměstnavatelů, v minulosti často bagatelizovaným či přehlíženým, je přítomnost démonů na pracovišti. Jimi rozumím alkohol a kouření. Je nesporné, že po roce 1989 nastala zásadní změna v nazírání na tyto fenomény a z mnoha firem se démony již prakticky podařilo vymýtit. Požívání alkoholu na pracovišti, případně kouření v pracovní době má známá negativa, a to zejména:

  • nevyužívání pracovní doby;

  • zhoršování zdravotního stavu zaměstnanců;

  • rušivý vliv na zodpovědnější kolegy;

  • zvýšená úrazovost pod vlivem alkoholu, hazardérství;

  • narušení soustředěnosti zaměstnance při plnění konkrétního pracovního úkolu v důsledku kuřáckých přestávek;

  • znečištění pracoviště apod.

Právní úprava

     Zákoníku práce nelze vytknout, že by řešil tuto problematiku nedostatečně. Opak je pravdou. Podle ust. § 103 odst. 1 písm. l) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy, přičemž tímto zvláštním předpisem je zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Porušení výše uvedené povinnosti může být sankcionováno citelnou pokutou ze strany státu.

     Dalším ustanovením zákoníku práce, které se zabývá démony výše popsanými, je ust. § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, které přikazuje zaměstnancům nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.

     Zaměstnanci jsou povinni podle § 106 odst. 4 písm. i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zde dochází k důležité změně, neboť dosud museli být uvedeni oni vedoucí zaměstnanci v pracovním řádu.

     Pokud se týká pojmu „jiné návykové látky“, odkazuje zákoník práce na zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. Jen pro zajímavost uvádím výčet některých z nich: koka - list, kokain, koncentrát z makoviny, morfin, opium, heroin, konopí.

Úprava v pracovním řádu

     Chtěl bych zdůraznit, že pokud zaměstnavatel hodlá bojovat proti fenoménu alkoholismu a jiných intoxikací, musí ve svém vnitřním předpise - i nadále ovšem možno v pracovním řádu - písemně určit, kteří vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni dát pokyn, aby se zaměstnanec podrobil příslušné zkoušce, ať již orientační dechové či krevní. Ono písemné určení si lze představit jistě i v obdobné formě. Jeho absence může vést k odmítnutí zaměstnance podrobit se zjištění požití alkoholu či jiné návykové látky. Vedoucí zaměstnanec, který je kompetentní udělit příslušný pokyn, jistě nebude v písemné dokumentu uveden jménem a příjmením, nýbrž zastávanou funkcí.

     Pro potřeby praxe si dovoluji ocitovat výňatky z ustanovení pracovního řádu zaměstnavatele:

Článek 25 - Základní povinnosti zaměstnanců
m) nekouřit na pracovištích, kde pracuje byť jediný nekuřák;

Článek 26 - V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zaměstnanci povinni:

  1. dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržovat ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž byli řádně seznámeni;

  2. nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné omamné prostředky na pracovištích zaměstnavatele - v pracovní době i mimo tato pracoviště, nenastupovat pod jejich vlivem do práce a dodržovat stanovený zákaz kouření ve všech objektech, vyjma

Nahrávám...
Nahrávám...