dnes je 21.6.2024

Input:

Dohoda o provedení práce - novinky od 1. 7. 2024 a od 1. 1. 2025

7.6.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

2024.12.13.02
Dohoda o provedení práce – novinky od 1. 7. 2024 a od 1. 1. 2025

Ing. Růžena Klímová

Zákonem č. 349/2023 Sb. (konsolidační balíček) byly provedeny zásadní změny v zákoně o nemocenském pojištění, pokud se týká dohod o provedení práce. Účinnost těchto změn měla nastat 1. 7. 2024. S ohledem na právní nejistotu u placení pojistného se zpožděním zhruba dvou měsíců, nepředvídatelnost účasti na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce (dále jen "DPP") a tím i výši pojistného, vymáhání pojistného na sociální zabezpečení na pojištěnci příslušnou správou sociálního zabezpečení a vymáhání pojistného na zdravotní pojištění na zaměstnanci samotným zaměstnavatelem, došlo k pozměňovacímu návrhu sněmovního tisku č. 570/2023, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 17. 4. 2024 a Senátem dne 29. 5. 2024. Došlo ke zrušení úpravy v konsolidačním balíčku k 1. 7. 2024 (ponechána je jen povinná evidence všech DPP) a k 1. 1. 2025 je třeba počítat s novou právní úpravou.

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE DO 31. 12. 2024

Co platí pro dohodu o provedení práce do 31. 12. 2024? Účast na nemocenském pojištění se posuzuje u každého zaměstnavatele samostatně. Účast na nemocenském pojištění se posuzuje v každém kalendářním měsíci zvlášť. Pro vznik účasti na nemocenském pojištění je rozhodující výše zúčtovaného příjmu v kalendářním měsíci. Jde-li o zúčtovanou odměnu nejvýše v částce 10 000 Kč, účast nevzniká. Nad tuto výši účast vzniká.

Pokud má zaměstnanec s týmž zaměstnavatelem uzavřeno více DPP, odměny se za kalendářní měsíc sčítají a účast na nemocenském pojištění se posuzuje z úhrnu příjmů ze všech DPP. Pokud je součet odměn za kalendářní měsíc větší než 10 000 Kč, posuzuje se pro účely oznamování nástupu a skončení zaměstnání každá DPP za samostatné zaměstnání. Tento princip se promítá do nároku na dávky nemocenského pojištění, vyplňování ELDP a odvodu pojistného na sociální zabezpečení.

Pouze do 30. 6. 2024 platí povinnost oznamovat nástup do zaměstnání do 20. Kalendářního dne následujícího měsíce, v němž byl zaměstnanec poprvé od nástupu do zaměstnání účasten nemocenského pojištění. Pro další období, tj. od 1. 7. 2024, jsou tyto povinnosti stanoveny odlišně formou zasílání "Výkazu příjmů".

Příklad č. 1

Zaměstnanec má se zaměstnavatelem uzavřeny dvě dohody o provedení práce. Za měsíc květen 2024 byly zúčtovány odměny:

1. DPP - odměna 9 000 Kč

2. DPP - odměna 8 000 Kč

Zaměstnavatel je povinen do 20. 6. 2024 oznámit nástup do zaměstnání jak v rámci první DPP, tak v rámci druhé DPP.

Evidence všech DPP od 1. 7. 2024

Každý zaměstnavatel je povinen od 1. 7. 2024 elektronicky sdělovat výši příjmů všech svých zaměstnanců činných na základě DPP, a to vždy do 20. kalendářního dne následujícího měsíce formou závazného formuláře "Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činných na základě DPP".

Poprvé bude výkaz zasílán za měsíc červenec 2024 do 20. 8. 2024. Výkaz bude zasílán bez ohledu na to, zda DPP založila účast na nemocenském pojištění či nikoliv a bez ohledu na to, zda byla uzavřena před 1. 7. 2024 nebo po 30. 6. 2024. Výkaz bude zasílán i tehdy, pokud DPP trvá a žádná odměna nebyla zaměstnanci v příslušném měsíci zúčtována. Výkaz bude možné zaslat prostřednictvím uživatelského software nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Jen výjimečně bude umožněno zasílat výkaz v listinné podobě, pokud zaměstnavatel nebude moci z vážných technických důvodů zasílat elektronicky.

Pokud bude oznamován nástup zaměstnance, který nemá dosud přiděleno české rodné číslo ani evidenční číslo pojištěnce, uvede zaměstnavatel ve výkazu kromě data nástupu do zaměstnání, druhu činnosti a výše příjmů následující údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, pohlaví, datum narození, místo narození, státní občanství, aby bylo možné přidělit EČP.

Registr zaměstnavatelů

Zaměstnavatel, který zaměstnával zaměstnance na DPP před 1. 7. 2024, u nichž nevznikla účast na nemocenském pojištění, je povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů do 30. 7. 2024, pokud již v tomto registru není evidován. Do registru zaměstnavatelů se budou nadále přihlašovat i zaměstnavatelé zaměstnávající pouze zaměstnance činné na základě DPP bez účasti na nemocenském pojištění, a to do 8 kalendářních dnů od nástupu prvního takového zaměstnance do zaměstnání.

Nástup nového zaměstnance na DPP od 1. 7. 2024

Zaměstnavatel bude povinen elektronicky oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání ve lhůtě do 20. kalendářního dne následujícího měsíce formou "Výkazu příjmů".

Nadále je možné oznamovat nástup do zaměstnání pomocí formuláře "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)", i když zaměstnanec nastoupil na DPP před 1. 7. 2024 a DPP trvá i po tomto datu, ale nebyl dosud přihlášen do evidence, protože nevznikla účast na nemocenském pojištění. Lhůta pro oznámení nástupu do zaměstnání formulářem "ONZ" je též do 20. 8. 2024. V této lhůtě zašle zaměstnavatel i " Výkaz příjmů".

Skončení zaměstnání zaměstnance na DPP od 1. 7. 2024

Oznámení o skončení zaměstnání zaměstnance na DPP se provede prostřednictvím "Výkazu příjmů", případně tiskopisu "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)", byl-li touto formou oznámen nástup do zaměstnání. I v těchto případech však bude možné oznámit skončení zaměstnání jen pomocí " Výkazu příjmů".

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD 1. 1. 2025

S účinností od 1. 1. 2025 bude platit nová úprava. Došlo ke zrušení sledování úhrnu příjmu z DPP od všech zaměstnavatelů. Limit do výše 25 % průměrné mzdy se zachovává pouze pro jednoho zaměstnavatele, který získá u ČSSZ tzv. první pořadí (režim oznámené dohody). Ostatní DPP se dostanou do režimu účasti na nemocenského pojištění z hlediska zaměstnání malého rozsahu nebo z hlediska zaměstnání ostatního (tzv. zaměstnání velkého rozsahu).

Režim oznámené dohody

Zaměstnavatel může uplatňovat režim oznámené dohody u zaměstnance činného na základě DPP, pokud před uplatněním režimu oznámené dohody oznámil ĆSSZ záměr uplatňovat režim oznámené dohody. V oznámení záměru zaměstnavatel uvede jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, kalendářní měsíc, za který hodlá uplatnit režim oznámené dohody u zaměstnance poprvé, a den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání, nebyl-li oznámen před oznámením tohoto záměru.

Záměr uplatňovat režim oznámené dohody lze oznámit nedříve od prvního dne kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, od něhož zaměstnavatel hodlá režim oznámené dohody uplatňovat, nikoliv však dříve než v den, kdy zaměstnavatel oznámil datum nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání.

Záměr uplatňovat režim oznámené dohody u jednotlivého zaměstnance lze oznámit nejpozději do dvacátého kalendářního dne, který následuje po kalendářním měsíci, za který režim oznámené dohody u tohoto zaměstnance hodlá uplatnit.

Má-li záměr uplatňovat režim oznámené dohody u téhož zaměstnance více zaměstnavatelů, může režim oznámené dohody uplatňovat u tohoto zaměstnance jen ten zaměstnavatel, který oznámil ČSSZ záměr jako první. Záměr lze podávat nejdříve od 1. 1. 2025.

Režim oznámené DPP trvá do konce kalendářního měsíce, v němž oznámená DPP skončila, nedošlo-li k ukončení režimu oznámené dohody dříve. Měl-li zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřeno více DPP v kalendářním měsíci, končí režim oznámené DPP skončením poslední DPP. V kalendářním měsíci, v němž zaměstnanci trvá režim oznámené DPP, jsou všechny DPP trvající v tomto měsíci považovány za oznámené DPP.

Od 1. 1. 2025 bude možné nástup do zaměstnání zaměstnance na DPP oznámit společně se záměrem využívat režim oznámené dohody. Datum nástupu zaměstnance činného na základě DPP do zaměstnání i datum skončení zaměstnání bude zaměstnavatel oznamovat elektronicky prostřednictvím uživatelského software zaměstnavatele nebo přes interaktivní formulář "Výkaz příjmů" na e-Portálu ČSSZ.

ČSSZ sděluje zaměstnavateli na jeho žádost v elektronické podobě, zda je evidován záměr uplatňovat režim oznámené dohody u jednotlivého zaměstnance. Žádost zaměstnavatel podává datovou zprávou. Zjistí-li ČSSZ, že již dříve záměr uplatňovat režim oznámené dohody u téhož zaměstnance uplatnil jako první jiný zaměstnavatel, elektronicky informuje o této skutečnosti neprodleně zaměstnavatele, který oznámil záměr uplatňovat režim oznámené dohody u zaměstnance jako další v pořadí.

Evidence oznámených dohod

ČSSZ vede evidenci zaměstnavatelů, kteří ohlásili záměr uplatňovat režim

Nahrávám...
Nahrávám...