dnes je 23.7.2024

Input:

Jak nechybovat v pracovněprávních písemnostech - Ukončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

14.8.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     V návaznosti na dva předchozí články, týkající se uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se dnes zaměřím na jejich ukončení. Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. U dohod uzavřených na dobu určitou končí tato dohoda uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

     Nevyplývá-li způsob zrušení dohody na dobu neurčitou přímo z jejího znění, lze ji zrušit buď vzájemnou dohodou, nebo jednostranně výpovědí z jakéhokoliv důvodu s 15denní výpovědní lhůtou. Tato lhůta začíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku.

     Z povahy dohody o provedení práce vyplývá, že nejčastěji skončí okamžikem provedení práce. Je praktické a běžné, že se v této dohodě datum ukončení, respektive datum, do kterého má být předmětná práce vyhotovena či dohodnou-li pracovní úkol splněn, uvede v jejím textu. Jestliže pracovní úkol nebyl proveden ve sjednané době, může zaměstnavatel od dohody odstoupit.

     Zaměstnanec může také od dohody odstoupit, a to v případě, že mu zaměstnavatel nevytvoří potřebné pracovní podmínky ke splnění úkolu, např. nepředá mu potřebné podklady k vypracování daného úkolu atd. Dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem končí dohoda o provedení práce v tom okamžiku a za těch podmínek, které si účastníci sjednali.

     Kromě toho se obě dohody ruší odstoupením z důvodů, které si účastníci ve smlouvě sjednali, nebo z důvodů, pro něž lze obecně od smlouvy odstoupit. Těmi je například chybějící součinnost druhé smluvní strany nebo skutečnost, že smlouva či dojednaný pracovní úkol odporují dobrým mravům nebo zákonu. V této souvislosti považuji za trošku nešťastné, že v textu zákona nejsou u dohody o provedení práce uvedeny podrobněji (stejně jako tomu je u dohody o pracovní činnosti) způsoby jejího ukončení.

     V praxi nenastávají příliš často problémy při ukončování výše uvedených dohod. Přesto si dovolím uvést několik vzorů ukončení těchto dohod pro inspiraci.

VZOR č. 1

Zaměstnavatel: ..............................................................................................................
se sídlem: ....................................................... IČ: .........................................................
zapsaný v obchodním rejstříku: ......................................................................................
zastoupený: ...................................................................................................................

a

zaměstnanec - jméno a příjmení ...........................................................................
bytem: ....................................................................................................................
datum narození: .....................................................................................................
číslo OP: ..................................................................................................................

uzavírají tuto

dohodu o ukončení dohody o pracovní činnosti.

Čl. 1.

Zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřeli dne .......................... dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnanec a zaměstnavatel se tímto dohodli na ukončení této dohody, a to ke dni ............................

Čl. 2

Zaměstnavatel tímto prohlašuje, že od zaměstnance převzal veškerou vyhotovenou práci.

Čl. 3

Zaměstnavatel se tímto zavazuje, vyplatit zaměstnanci za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám mzdu ve výši 5 000 Kč měsíčně (slovy: pět tisíc korun českých). Odměna je dle sjednané smlouvy splatná do .......................... na účet zaměstnance č. ............................, vedený u banky ...........................................

Čl. 4

Zaměstnanec tímto prohlašuje, že kromě výplaty odměny dle čl. 3 nemá vůči zaměstnavateli žádné ani finanční nároky.

Čl. 5

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

V Praze dne

Nahrávám...
Nahrávám...