dnes je 23.7.2024

Input:

Kde se stala chyba?

2.4.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Jak známo, chyba je - bohužel - nedílnou součástí mnoha lidských činností, právo a personalistiku nevyjímaje. Vzpomeňme klasické latinské rčení „errare humanum est.“ Četnost chyb se jistě zvýšila s přijetím nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Pojďme zapátrat po omylech v personálních dokumentech, jmenovitě v pracovní smlouvě, kterou používá pro rok 2007 realitní kancelář (citlivé údaje jsou pozměněny).

Ukázka chybného úkonu

PRACOVNÍ SMLOUVA

Zaměstnavatel: DELTA reality, Hradec Králové, Mostecká 669

a

zaměstnanec: Věra Macková, r. č. 756032/1112, bytem Ostřešany 127, p. Holice v Čechách

uzavírají tuto pracovní smlouvu:

 1. Pracovník nastoupí do práce dne 1. 1. 2007 jako asistentka.

 2. Místem výkonu práce jsou Pardubice a Hradec Králové.

 3. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou.

 4. Zkušební doba činí tři měsíce.

 5. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec zaměstnavatelem seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Před nástupem do práce byl zaměstnanec řádně seznámen s pracovním řádem platným u zaměstnavatele a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s protipožárními předpisy, které musí při své práci dodržovat. Ode dne, kdy vznikne pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a platit mu za vykonanou práci mzdu.

 6. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně, svědomitě a řádně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době, řídit se přitom pokyny svých vedoucích, pracovním řádem, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zachovávat pracovní kázeň.

 7. Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Výpovědní lhůta činí dva měsíce. V případě zvlášť hrubého porušení pracovní kázně může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr.

 8. Mzdové podmínky jsou stanoveny platovým výměrem, který je součástí pracovní smlouvy.

 9. Pracovník přejímá na základě této smlouvy hmotnou odpovědnost za převzaté a svěřené hodnoty, hotovosti a zásoby zboží, které převezme v souvislosti se svou funkcí. Odpovídá za případný schodek, pokud by neprokázal, že schodek nezavinil.

Zaměstnanec se zavazuje:

 1. Zachovávat mlčenlivost o výrobních, organizačních a jiných skutečnostech, o kterých se při výkonu práce doví a které musí zůstat utajeny. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru.

 2. Řádně hospodařit s majetkem zaměstnavatele, svědomitě s ním nakládat a opatrovat jej.

 3. S hodnotami svěřenými k vyúčtování hospodařit tak, aby nedocházelo ke schodkům.

Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoliv dodatky a změny k této pracovní smlouvě jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly oběma stranami

Nahrávám...
Nahrávám...