dnes je 25.2.2024

Input:

Prováděcí předpisy k novému zákoníku práce

22.1.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

     Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti nejen zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový zákoník práce“), ale též několik nařízení vlády, která na základě zmocnění provádějí právní úpravu v něm obsaženou. V dalším textu se stručně zmíníme o dvou z nich, a to o nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, a nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

     Od začátku letošního roku je účinný rovněž zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Na jeho základě bylo ve Sbírce zákonů vydáno pod číslem 591/2006 nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Odchylky v dopravě

     K odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě opravňuje vládu ustanovení § 100 odst. 1 nového zákoníku práce. Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. nahradilo zrušený zákon č. 475/2001 Sb., zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a počítá s úpravou zahrnutou do některých mezinárodních dohod, např. Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní dopravě (AETR).

     Předmětem úpravy obsažené v tomto nařízení vlády je vymezení okruhu zaměstnanců, na které se vztahuje, vysvětlení některých používaných pojmů (např. specifická definice pracovní doby a pracovní pohotovosti u členů osádek nákladních automobilů a autobusů, zaměstnanec pracující letmo, režijní jízda apod.) a poté stanovení

Nahrávám...
Nahrávám...