dnes je 23.7.2024

Input:

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

16.4.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut
Zápočet doby studia pro účely důchodového pojištění

DOTAZ Č. 1

Dcera vystudovala střední školu, pak dva roky studovala na vysoké škole, kterou ale nedokončila. Bude se jí hodnotit tato doba pro důchodové účely? Pokud ano, v jakém rozsahu? Hodnotila by se jí i doba dalšího studia vysoké školy, kdyby se pro něj v budoucnu rozhodla, nebo je to omezeno věkem?

     Podle § 5 odst. 1 písm. m) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996, jsou důchodového pojištění účastny osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole (dále „střední škola“) nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Je přitom nerozhodné, jak je uvedených prvních šest let studia po 18. roce věku časově rozloženo. Doba studia pro účast na důchodovém pojištění není omezena věkem studenta. Podstatné je, zda již „vyčerpal“ prvních šest let studia po 18. roce věku či nikoli. Takže např. studium vysoké školy zahájené až ve 32 letech věku studenta může založit jeho účast na důchodovém pojištění, pokud spadá mezi prvních šest let studia po 18. roce věku. Podmínkou účasti na důchodovém pojištění není ani to, zda bylo studium úspěšně ukončeno. Účast zakládá např. i studium, které bylo přerušeno nebo kterého student zanechal.

     Doba účasti na důchodovém pojištění z výše uvedených důvodů je náhradní dobou pojištění za splnění podmínky, že byla získána na území České republiky a že pojištěnec kromě této doby získal dobu pojištění v délce aspoň jednoho roku. Doba studia na středních nebo vysokých školách v cizině se považuje za dobu účasti na důchodovém pojištění, jen pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo individuální rozhodnutí, že takové studium v cizině je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice.

     Pro posouzení potřebné doby pojištění pro vznik nároku na důchod se doba studia hodnotí plně, pro účely stanovení výše procentní výměry důchodu se započítává doba pouze v rozsahu 80 %.

     Studium před 18. rokem věku, stejně jako studium přesahující prvních šest let studia po 18. roce věku, účast na důchodovém pojištění nezakládá.

     Zákon o důchodovém pojištění však umožňuje přihlásit se k účasti na důchodovém pojištění dobrovolně. Podle ustanovení § 6 odst.1 písm.b) zákona o důchodovém pojištění jsou důchodového pojištění účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na důchodovém pojištění a účast na pojištění se týká doby jejich soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, s výjimkou doby prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Doba dobrovolné účasti na pojištění se považuje za dobu pojištění, pokud za ni bylo v České republice zaplaceno pojistné, a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného.

     Možnost přihlásit se zpětně k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, jestliže se doba účasti týká studia přesahujícího prvních šest let studia po 18. roce věku, není časově omezena. Pojistné na důchodové pojištění za výše uvedenou dobu však nelze zaplatit po dni podání žádosti o přiznání důchodu z důchodového pojištění, pro jehož nárok a výši mají být tyto doby započteny.

Odchod do předčasného starobního důchodu

DOTAZ Č. 2

Jsem v předdůchodovém věku a zvažuji

Nahrávám...
Nahrávám...