dnes je 24.7.2024

Input:

280/1992 Sb., Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 280/1992 Sb., Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění účinném k 1.1.2023
ZÁKON
České národní rady
ze dne 28. dubna 1992
o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění
15/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění
60/1995 Sb.
(k 1.5.1995)
mění, doplňuje
149/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
48/1997 Sb.
(k 1.4.1997)
mění, doplňuje, vkládá novou část pátou od 1.1.1998
93/1998 Sb.
(k 30.4.1998)
doplňuje
127/1998 Sb.
(k 30.6.1998)
mění
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (§ 11)
49/2002 Sb.
(k 8.2.2002)
mění (§ 15 odst. 2 a 3,v § 21 odst. 2 a doplňuje odst. 3, § 22 odst. 2)
420/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší § 20
438/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 7, § 10, § 15 až § 19 (11 novelizačních bodů)
117/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 7 odst. 1 a 2, § 10, § 15; vkládá § 9a a v § 22 odst. 4; v § 22a odst. 3 ruší věty a v § 22b ruší odst. 4, nové přechodné ustanovení
267/2006 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 218/2007 Sb.
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 10, § 13, § 15 a § 17
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 6a odst. 4
351/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění, nová přechodná ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
vkládá v § 5 odst. 4 a mění v § 23a odst. 1
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 18 odst. 1
298/2011 Sb.
(k 1.12.2011)
mění § 6, § 7, § 9a, § 10, § 22a, § 25; nová přechodná ustanovení
369/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 32 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění § 2, § 3 odst. 1, § 4 odst. 1, § 4a odst. 1 a 3, § 5 odst. 2, § 6, § 18 odst. 1, § 19 odst. 3 a § 23a
60/2014 Sb.
(k 22.4.2014)
mění § 13
109/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 13 a § 17 odst. 1
256/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 13 písm. e) a § 17 odst. 1; nové přechodné ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění, celkem k datu 35 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.2.2016)
ruší část pátou
128/2016 Sb.
(k 10.5.2016)
mění § 12, § 18 a § 19
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 9a odst. 7 a § 10 odst. 12
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 4, § 10 odst. 2 písm. a) a § 15; vkládá nový § 13a
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části šesté
nález ÚS
233/2018 Sb.
(k 1.10.2019)
ruší část ustanovení v § 10 odst. 3 a odst. 5 písm. b)
206/2020 Sb.
(k 12.5.2020)
mění § 4, § 10 a § 18; vkládá § 10a až § 10g
161/2021 Sb.
(k 10.4.2021)
mění § 19 a § 22e
260/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 19 odst. 1
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
Tento zákon upravuje vznik, činnost a zánik resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven1) (dále jen „zaměstnanecká pojišťovna”) a jejich vztah k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.2)
§ 2
Druhy zaměstnaneckých pojišťoven
(1)  Resortní zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí veřejné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance všech organizací založených nebo zřízených jedním ministerstvem České republiky anebo podléhající ucelené části tohoto ministerstva.
(2)  Oborovou zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí veřejné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho oboru.
(3)  Podnikovou zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí veřejné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho nebo více podniků.
(4)  Další zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna s meziresortní a mezioborovou působností.
§ 3
(1)  K provádění veřejného zdravotního pojištění je třeba povolení. O udělení povolení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí. Na rozhodování se vztahují obecné předpisy o správním řízení,9) není-li dále stanoveno jinak.
(2)  O udělení povolení podle odstavce 1 se rozhoduje po posouzení
a)  údajů uvedených v žádosti o povolení (§ 4 odst. 2),
b)  věcných, finančních a organizačních předpokladů pro činnost zaměstnanecké pojišťovny,
c)  reálnosti předpokládaných příjmů a výdajů zaměstnanecké pojišťovny.
§ 4
Žádost o povolení
(1)  Žadatelem o povolení podle § 3 může být a provádět veřejné zdravotní pojištění může právnická osoba se sídlem na území České republiky, která není
a)  osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách (dále jen „poskytovatel”),
b)  zřizovatelem, vlastníkem ani spoluvlastníkem poskytovatele,
c)  vlastněna právnickou osobou, která je zřizovatelem, vlastníkem nebo spoluvlastníkem poskytovatele.
(2)  V žádosti o povolení žadatel uvede
a)  předpokládaný název a sídlo zaměstnanecké pojišťovny; z názvu musí být zřejmé, že jde o zaměstnaneckou pojišťovnu,
b)  rozbor předpokládaných příjmů a výdajů zaměstnanecké pojišťovny,
c)  závazek žadatele, že uhradí náklady spojené se založením zaměstnanecké pojišťovny s uvedením způsobu zajištění splnění tohoto závazku,
d)  věcné, finanční a organizační předpoklady pro činnost zaměstnanecké pojišťovny,
e)  banku, která povede pro zaměstnaneckou pojišťovnu finanční prostředky,
f)  závazek, že zaměstnanecká pojišťovna dosáhne do jednoho roku od založení počtu nejméně 100 000 pojištěnců,
g)  způsob zrušení zaměstnanecké pojišťovny v případě nesplnění závazků podle písmen c), d) nebo f),
h)  označení osoby nebo osob podle zakládací listiny, které plní funkci Správní rady a Dozorčí rady zaměstnanecké pojišťovny do doby zvolení prvních členů Správní rady a Dozorčí rady zaměstnanecké pojišťovny; tyto osoby musí splňovat předpoklady
Nahrávám...
Nahrávám...