dnes je 23.7.2024

Input:

527/1990 Sb., Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 527/1990 Sb., Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 1990
o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
519/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
mění
116/2000 Sb.
(k 10.5.2000)
mění 45 novelizačních bodů
(k 1.7.2002)
vkládá § 35a až 35g
207/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
mění, též název, ruší část druhou, celkem 12 novelizačních bodů
ÚZ 3/2001 Sb.
 
 
173/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
§ 19 odst. 4, § 21 odst. 2 a 3, § 22 písm. b), § 35g, § 35m odst. 3 a 4, § 35n a § 88.
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 63 nové znění odst. 1
ruší § 64
59/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
ruší § 75b
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 24 odst. 4 nahrazuje slovo, mění pozn. č. 4a
221/2006 Sb.
(k 26.5.2006)
v § 63 vkládá odst. 3, mění § 67 a § 75, ruší § 75a
378/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
mění § 18 písm. e)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 69
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
vkládá novou část pátou
196/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
mění § 64
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 64
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Účel zákona
Účelem zákona je upravit práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů a zlepšovacích návrhů.
ČÁST PRVNÍ
VYNÁLEZY
HLAVA PRVNÍ
PATENT NA VYNÁLEZ
§ 2
Na vynálezy, které splňují podmínky stanovené tímto zákonem, uděluje Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad”) patenty.
§ 3
Patentovatelnost vynálezů
(1)  Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.
(2)  Za vynálezy se nepovažují zejména
a)  objevy, vědecké teorie a matematické metody;
b)  estetické výtvory;
c)  plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;
d)  podávání informací.
(3)  Patentovatelnost předmětů nebo činností uvedených v odstavci 2 je vyloučena za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkají pouze těchto předmětů nebo činností.
(4)  Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle se nepovažují za průmyslově využitelné vynálezy ve smyslu odstavce 1. Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách.
§ 4
Výluky z patentovatelnosti
Patenty se neudělují:
a)  na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům; to nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem;
b)  na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat; toto ustanovení neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané.
§ 5
Novost
(1)  Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky.
(2)  Stavem techniky je vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti (§ 27), umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem.
(3)  Stavem techniky je i obsah přihlášek vynálezů podaných v České republice s dřívějším právem přednosti, pokud budou v den, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, nebo po tomto dni zveřejněny (§ 31). To platí i pro mezinárodní přihlášky vynálezů s dřívějším právem přednosti, v nichž je Úřad určeným úřadem,1a) a evropské patentové přihlášky (§ 35a) s dřívějším právem přednosti, u nichž je platně určeným státem Česká republika. Přihlášky vynálezů utajované podle zvláštních předpisů se pokládají pro účely tohoto ustanovení za zveřejněné uplynutím 18 měsíců od vzniku práva přednosti.
(4)  Ustanovení odstavců 1 až 3 nevylučují patentovatelnost použití látky nebo směsi při způsobech uvedených v § 3 odst. 4, pokud její použití při těchto způsobech není součástí stavu techniky.
(5)  Stavem techniky není takové zveřejnění vynálezu, ke kterému nedošlo dříve než šest měsíců před podáním přihlášky vynálezu a které přímo nebo nepřímo vyplývá
a)  ze zřejmého zneužití vzhledem k přihlašovateli nebo k jeho právnímu předchůdci,
b)  ze
Nahrávám...
Nahrávám...